Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2177

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 listopada 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
użyte w § 2 w ust. 1, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 18, w § 9 w ust. 3a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 5a, w ust. 6b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 7b, w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 16a, w ust. 19c we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 19d we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 20a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 20b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 22a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 23a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 26a, w ust. 27a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 31e we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 34c-34e, w ust. 35c, w ust. 35d, w ust. 37 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 38b i w ust. 38c we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 4a i w ust. 6b, w § 15 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 18 w ust. 1, w § 21 w ust. 1, w § 23 w ust. 1, w § 24 w ust. 2a we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 25 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 i w ust. 3 oraz w § 26 w ust. 1b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3, w ust. 10b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 13 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "30 listopada 2021 r." zastępuje się wyrazami "17 grudnia 2021 r.";
2)
w § 2 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "10 dni" zastępuje się wyrazami "14 dni";
3)
w § 3:
a)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Okres realizacji obowiązku odbycia kwarantanny, o którym mowa w § 2 ust. 2, 18 i 23, w odniesieniu do osoby, która rozpoczęła podróż z terytorium Republiki Botswany, Królestwa Eswatini, Lesotho, Republiki Mozambiku, Republiki Namibii, Republiki Południowej Afryki albo Republiki Zimbabwe, wynosi 14 dni. Przepisu ust. 4 nie stosuje się.",

b)
w ust. 5:
wyrazy "7 dni" zastępuje się wyrazami "8 dni",
wyrazy "testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2" zastępuje się wyrazami "molekularnego testu diagnostycznego RT-PCR";
4)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Obowiązku odbycia kwarantanny, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19, która posiada unijne cyfrowe zaświadczenie COVID lub zaświadczenie o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawane za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.";

5)
w § 9:
a)
użyte w ust. 3a w części wspólnej, w ust. 6b w pkt 1, w ust. 20b w pkt 1, w ust. 22a w części wspólnej, w ust. 23a w pkt 1, w ust. 34c-34e, w ust. 38b i w ust. 38c w pkt 1 wyrazy "10 m2" zastępuje się wyrazami "15 m2",
b)
użyte w ust. 5a i w ust. 35c wyrazy "150 osób" zastępuje się wyrazami "100 osób",
c)
użyte w ust. 7b, w ust. 16a, w ust. 19c w pkt 1, w ust. 19d w pkt 1, w ust. 20a w pkt 1, w ust. 20b w pkt 1, w ust. 26a, w ust. 27a w pkt 1, w ust. 31e w pkt 8 i w ust. 35d wyrazy "75%" zastępuje się wyrazami "50%",
d)
w ust. 31e w pkt 9 wyrazy "500 osób" zastępuje się wyrazami "250 osób";
6)
użyte w § 10 w ust. 4a i ust. 6b wyrazy "10 m2" zastępuje się wyrazami "15 m2";
7)
w § 26:
a)
w ust. 1b w pkt 1 wyraz "150" zastępuje się wyrazem "100",
b)
w ust. 10b w pkt 1 wyrazy "75%" zastępuje się wyrazami "50%",
c)
w ust. 15 w pkt 3 wyrazy "150 osób" zastępuje się wyrazami "100 osób".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, 3, 5-7, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.