Dziennik Ustaw

Kandydaci na przewodników psów służbowych oraz psów służbowych w Służbie Celno-Skarbowej.

Dz.U.2018.358 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Nagrody uznaniowe i zapomogi przyznawane funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.340 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2020.1392 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Użyczanie Służbie Ochrony Państwa rzeczy lub dokumentów.

Dz.U.2018.336 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Wizy dla cudzoziemców.

Dz.U.2018.343 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowych policjantów.

Dz.U.2018.342 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Odbywanie aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

Dz.U.2018.371 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.

Dz.U.2018.333 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.321 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Krajowy rejestr pojazdów kolejowych.

Dz.U.2018.327 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.292 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Wzór umundurowania oraz odznaki strażnika Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2018.287 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej.

Dz.U.2018.293 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Opłata za ustalanie wskaźnika ryzyka.

Dz.U.2019.2425 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Znak graficzny Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.286 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Kwalifikacja i przeszkolenie członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunki ich uzyskiwania.

Dz.U.2018.490 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy.

Dz.U.2018.356 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Warunki wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów.

Dz.U.2020.2227 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przenoszenie do służby w Biurze Ochrony Rządu.

Dz.U.2018.259 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2018.730 | ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Straż Marszałkowska.

Dz.U.2019.1940 t.j. | ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2018.260 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej.

Dz.U.2018.256 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Dz.U.2018.249 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania policjantów.

Dz.U.2018.252 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.251 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie urlopów policjantów.

Dz.U.2018.253 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej.

Dz.U.2018.277 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania.

Dz.U.2018.289 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Dz.U.2018.378 | ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o działach administracji rządowej.

Dz.U.2018.379 | ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.398 | ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmiana Kodeksu cywilnego.

Dz.U.2018.374 | ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Sposób przewozu ładunku.

Dz.U.2018.361 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Mongolia-Polska. Umowa o zabezpieczeniu społecznym. Warszawa.2018.01.24.

Dz.U.2019.1189 | umowa międzynarodowa z dnia 24 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Dozoru Technicznego.

Dz.U.2018.306 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy.

Dz.U.2020.2231 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzory deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Dz.U.2018.267 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.274 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.238 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2018.233 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.240 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2018.334 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc