Orzekanie o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Na podstawie art. 134 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego mającego na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia nauczyciela akademickiego wymaga powstrzymania się od pracy, oraz określenie zaleconego leczenia i czasu potrzebnego na jego przeprowadzenie, zwanego dalej "badaniem lekarskim";
2)
wzór skierowania na badanie lekarskie, zwanego dalej "skierowaniem";
3)
wzór orzeczenia lekarskiego wydawanego w wyniku badania lekarskiego, zwanego dalej "orzeczeniem lekarskim".
1. 
Nauczyciel akademicki zgłasza się na badanie lekarskie nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skierowania.
2. 
Nauczyciel akademicki wraz ze skierowaniem przedstawia lekarzowi, o którym mowa w art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanemu dalej "lekarzem", dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia, jeżeli ją posiada.
3. 
Wzór skierowania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Badanie lekarskie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości nauczyciela akademickiego.
1. 
Badanie lekarskie obejmuje badanie podmiotowe oraz przedmiotowe, z uwzględnieniem ogólnego stanu zdrowia, oceny układu krążenia, układu ruchu, układu nerwowego, układu oddechowego oraz narządu mowy.
2. 
W przypadku gdy lekarz uzna za niezbędne wykonanie badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, wystawia nauczycielowi akademickiemu skierowanie na te badania lub konsultacje.
3. 
Badanie lekarskie, w tym badania pomocnicze lub konsultacje specjalistyczne, przeprowadza się z uwzględnieniem specyfiki pracy wykonywanej przez nauczyciela akademickiego i konieczności powstrzymania się od wykonywania tej pracy z uwagi na jego stan zdrowia.
1. 
Wzór orzeczenia lekarskiego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Orzeczenie lekarskie wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nauczyciel akademicki, drugi rektor, który skierował nauczyciela akademickiego na badanie lekarskie, a trzeci jest dołączany do dokumentacji medycznej nauczyciela akademickiego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 2 . 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1 października 2018 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. poz. 1359), które traci moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669).