Wartości referencyjne oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz sposób... - Dz.U.2021.2172 - OpenLEX

Wartości referencyjne oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz sposób obliczania tych wartości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2172

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 22 listopada 2021 r.
w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości

Na podstawie art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wartości referencyjne oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, zwanej dalej "ustawą", polegających na wymianie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) standardowych indywidualnych źródeł ciepła, których wartości średniej rocznej sprawności zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497);
2)
sposób obliczania wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy, polegających na wymianie źródeł ciepła innych niż wymienione w art. 15a ust. 5 pkt 1 ustawy lub na wymianie instalacji, w tym dane i metody wykorzystywane do obliczania tych wartości referencyjnych.
Wartości referencyjne oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy, polegających na wymianie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane standardowych indywidualnych źródeł ciepła, których wartości średniej rocznej sprawności zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Sposób obliczania wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy, polegających na wymianie źródeł ciepła innych niż wymienione w art. 15a ust. 5 pkt 1 ustawy lub na wymianie instalacji, w tym dane i metody wykorzystywane do obliczania tych wartości referencyjnych, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚCI REFERENCYJNE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII FINALNEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2016 R. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 2A USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE STANDARDOWYCH INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA, KTÓRYCH WARTOŚCI ŚREDNIEJ ROCZNEJ SPRAWNOŚCI ZOSTAŁY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 15 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 R. O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Rodzaj montowanego standardowego indywidualnego źródła ciepłaRok budowy budynkuWartość referencyjna oszczędności energii finalnej wyrażona w tonach oleju ekwiwalentnego na rok
Kocioł niskotemperaturowy na paliwo gazowe lub ciekłeprzed 19710,498
1971 - 19780,463
1979 - 19880,403
1989 - 20020,374
2003 - 20070,295
2008 - 20110,239
po 20110,222
Kocioł niskotemperaturowy na biomasęprzed 19710,229
1971 - 19780,213
1979 - 19880,185
1989 - 20020,172
2003 - 20070,136
2008 - 20110,110
po 20110,102
Kocioł kondensacyjny, opalany gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkimprzed 19710,590
1971 - 19780,549
1979 - 19880,477
1989 - 20020,443
2003 - 20070,349
2008 - 20110,283
po 20110,263
Elektryczny podgrzewacz przepływowyprzed 19710,474
1971 - 19780,440
1979 - 19880,383
1989 - 20020,356
2003 - 20070,280
2008 - 20110,227
po 20110,211
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjnyprzed 19710,590
1971 - 19780,549
1979 - 19880,477
1989 - 20020,443
2003 - 20070,349
2008 - 20110,283
po 20110,263
Pompa ciepła typu woda/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznieprzed 19712,196
1971 - 19782,041
1979 - 19881,776
1989 - 20021,649
2003 - 20071,299
2008 - 20111,055
po 20110,979
Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznieprzed 19712,196
1971 - 19782,041
1979 - 19881,776
1989 - 20021,649
2003 - 20071,299
2008 - 20111,055
po 20110,979
Pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie / woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznieprzed 19712,196
1971 - 19782,041
1979 - 19881,776
1989 - 20021,649
2003 - 20071,299
2008 - 20111,055
po 20110,979
Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznieprzed 19712,059
1971 - 19781,914
1979 - 19881,665
1989 - 20021,546
2003 - 20071,218
2008 - 20110,989
po 20110,918
Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana gazemprzed 19711,286
1971 - 19781,195
1979 - 19881,040
1989 - 20020,965
2003 - 20070,761
2008 - 20110,617
po 20110,573
Pompa ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjna, napędzana gazemprzed 19711,286
1971 - 19781,195
1979 - 19881,040
1989 - 20020,965
2003 - 20070,761
2008 - 20110,617
po 20110,573
Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana gazemprzed 19711,336
1971 - 19781,242
1979 - 19881,080
1989 - 20021,003
2003 - 20070,790
2008 - 20110,641
po 20110,596
Pompa ciepła typu glikol/woda, absorpcyjna, napędzana gazemprzed 19711,336
1971 - 19781,242
1979 - 19881,080
1989 - 20021,003
2003 - 20070,790
2008 - 20110,641
po 20110,596
Węzeł cieplny kompaktowy z obudowąprzed 19710,590
1971 - 19780,549
1979 - 19880,477
1989 - 20020,443
2003 - 20070,349
2008 - 20110,283
po 20110,263
Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowyprzed 19710,568
1971 - 19780,528
1979 - 19880,459
1989 - 20020,426
2003 - 20070,336
2008 - 20110,273
po 20110,253

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI REFERENCYJNYCH OSZCZĘDNOŚCI ENERGII FINALNEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2016 R. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA INNYCH NIŻ WYMIENIONE W ART. 15A UST. 5 PKT 1 TEJ USTAWY LUB NA WYMIANIE INSTALACJI, W TYM DANE I METODY WYKORZYSTYWANE DO OBLICZANIA TYCH WARTOŚCI REFERENCYJNYCH

1.
Metody obliczania wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej polegających na wymianie źródeł ciepła innych niż wymienione w art. 15a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166) w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych lub na wymianie instalacji

1.1. Wartość referencyjną oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej polegającego na wymianie standardowego źródła ciepła w budynkach mieszkalnych, oznaczoną symbolem "Rw", oblicza się według wzoru:

Rw = Af x w1

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Rw - wartość referencyjną oszczędności energii finalnej, wyrażoną w tonach oleju ekwiwalentnego na rok,

Af - powierzchnię o regulowanej temperaturze powietrza w budynku mieszkalnym, wyrażoną w m2,

w1 - współczynnik oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie w budynku mieszkalnym źródła ciepła, wyrażony w tonach oleju ekwiwalentnego na m2 powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego, którego wartość podano w kolumnie 3 tabeli 1.

Powierzchnię o regulowanej temperaturze powietrza Af wyznacza się według PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych lub inną równoważną metodą. Jeżeli wskazana norma zostanie wycofana i zastąpiona nową normą w zbiorze Polskich Norm, za normę zalecaną należy uznać tę nową normę.

1.2. Wartość referencyjną oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej określonych w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, polegających na wymianie źródeł ciepła innych niż wymienione w art. 15a ust. 5 pkt 1 tej ustawy w budynkach niemieszkalnych lub na wymianie instalacji, oznaczoną symbolem "Rw", oblicza się według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Rw - wartość referencyjną oszczędności energii finalnej, wyrażoną w tonach oleju ekwiwalentnego na rok,

Af - powierzchnię o regulowanej temperaturze powietrza, wyrażoną w m2,

EU - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, wyrażony w kWh/(m2 na rok),

η1 - sprawność systemu grzewczego przed realizacją przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,

η2 - sprawność systemu grzewczego po realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,

k1 - współczynnik korekcyjny k1 w zależności od strefy klimatycznej, na której terenie znajduje się budynek, którego wartość podano w tabeli 2.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU, sprawność systemu grzewczego przed realizacją przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej η1 oraz sprawność systemu grzewczego po realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej η2 oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497).

Powierzchnię o regulowanej temperaturze powietrza Af wyznacza się według PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych lub inną równoważną metodą. Jeżeli wskazana norma zostanie wycofana i zastąpiona nową normą w zbiorze Polskich Norm, za normę zalecaną należy uznać tę nową normę.

Sprawność systemu grzewczego przed realizacją przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej nie może być mniejsza niż wynika to z wymagań dotyczących poziomów referencyjnych sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla kotłów na paliwo stałe określonych w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.).

2.
Dane wykorzystywane do obliczania wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej polegających na wymianie źródeł ciepła innych niż wymienione w art. 15a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych lub na wymianie instalacji

Tabela 1. Wartości współczynnika oszczędności energii finalnej wA dla przedsięwzięć polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach mieszkalnych - w podziale na rodzaje źródeł ciepła

Rodzaj montowanego źródła ciepłaRok budowy budynkuWspółczynnik oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie w budynku mieszkalnym źródła ciepła, wyrażony w tonach oleju ekwiwalentnego na m2 powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego
Kocioł niskotemperaturowy na paliwo gazowe lub ciekłeprzed 19710,00334
1971 - 19780,00311
1979 - 19880,00270
1989 - 20020,00251
2003 - 20070,00198
2008 - 20110,00160
po 20110,00149
Kocioł niskotemperaturowy na biomasęprzed 19710,00154
1971 - 19780,00143
1979 - 19880,00124
1989 - 20020,00115
2003 - 20070,00091
2008 - 20110,00074
po 20110,00069
Kocioł kondensacyjny, opalany gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkimprzed 19710,00396
1971 - 19780,00368
1979 - 19880,00320
1989 - 20020,00297
2003 - 20070,00234
2008 - 20110,00190
po 20110,00177
Elektryczny podgrzewacz przepływowyprzed 19710,00318
1971 - 19780,00295
1979 - 19880,00257
1989 - 20020,00239
2003 - 20070,00188
2008 - 20110,00153
po 20110,00142
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjnyprzed 19710,00396
1971 - 19780,00368
1979 - 19880,00320
1989 - 20020,00297
2003 - 20070,00234
2008 - 20110,00190
po 20110,00177
Pompa ciepła typu woda/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznieprzed 19710,01474
1971 - 19780,01370
1979 - 19880,01192
1989 - 20020,01107
2003 - 20070,00872
2008 - 20110,00708
po 20110,00657
Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznieprzed 19710,01474
1971 - 19780,01370
1979 - 19880,01192
1989 - 20020,01107
2003 - 20070,00872
2008 - 20110,00708
po 20110,00657
Pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie / woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznieprzed 19710,01474
1971 - 19780,01370
1979 - 19880,01192
1989 - 20020,01107
2003 - 20070,00872
2008 - 20110,00708
po 20110,00657
Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznieprzed 19710,01382
1971 - 19780,01285
1979 - 19880,01118
1989 - 20020,01038
2003 - 20070,00818
2008 - 20110,00664
po 20110,00616
Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana gazemprzed 19710,00863
1971 -19780,00802
1979 -19880,00698
1989 - 20020,00648
2003 - 20070,00511
2008 - 20110,00414
po 20110,00385
Pompa ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjna, napędzana gazemprzed 19710,00863
1971 - 19780,00802
1979 - 19880,00698
1989 - 20020,00648
2003 - 20070,00511
2008 - 20110,00414
po 20110,00385
Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana gazemprzed 19710,00897
1971 - 19780,00833
1979 - 19880,00725
1989 - 20020,00673
2003 - 20070,00530
2008 - 20110,00430
po 20110,00400
Pompa ciepła typu glikol/woda, absorpcyjna, napędzana gazemprzed 19710,00897
1971 - 19780,00833
1979 - 19880,00725
1989 - 20020,00673
2003 - 20070,00530
2008 - 20110,00430
po 20110,00400
Węzeł cieplny kompaktowy z obudowąprzed 19710,00396
1971 - 19780,00368
1979 - 19880,00320
1989 - 20020,00297
2003 - 20070,00234
2008 - 20110,00190
po 20110,00177
Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowyprzed 19710,00381
1971 - 19780,00354
1979 - 19880,00308
1989 - 20020,00286
2003 - 20070,00226
2008 - 20110,00183
po 20110,00170

Tabela 2. Współczynnik korekcyjny k1 w zależności od strefy klimatycznej, na której terenie znajduje się budynek

Strefa klimatycznaWspółczynnik korekcyjny k1
I0,90
II0,95
III1,00
IV1,05
V1,10
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).