Szczegółowe zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2164

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2023 r.

zm.: Dz.U.2023.311 - 2023.02.26

ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

(Dz. U. z dnia 29 listopada 2021 r.)

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637 oraz z 2021 r. poz. 1834) zarządza się, co następuje:

Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustala się na podstawie kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa, i mnożników kwoty bazowej określonych w rozporządzeniu.
 Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny ustala się przy zastosowaniu następujących mnożników kwoty bazowej:

1)

Lp.StanowiskoMnożnik kwoty bazowej
wynagrodzenia zasadniczegododatku funkcyjnego
1234
1Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów8,682,8
2wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli7,982,24
3Szef Kancelarii Prezydenta, minister, Rzecznik Praw Obywatelskich, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli7,842,10
4zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, zastępca Szefa Kancelarii Senatu7,462
5sekretarz stanu, Szef Krajowego Biura Wyborczego, podsekretarz stanu (wiceminister)7,041,92
6Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Małych

i Średnich Przedsiębiorców, Rzecznik Finansowy, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Sekretarz Akademii Kopernikańskiej, członek Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15

71,82
7Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Zastępca Rzecznika Praw Dziecka, zastępca Rzecznika Małych

i Średnich Przedsiębiorców, Zastępca Rzecznika Finansowego, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

6,861,68
8Główny Inspektor Pracy, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, wojewoda6,161,68
9zastępca Głównego Inspektora Pracy, wicewojewoda5,601,68

2)

Lp.Mnożnik kwoty bazowej
Stanowiskowynagrodzenia zasadniczegododatku funkcyjnego
1kierownik urzędu centralnego, zastępca kierownika urzędu centralnego, Szef Służby Cywilnej1,40-7,041,40-1,92

3)

Lp.StanowiskoMnożnik kwoty bazowej
wynagrodzenia zasadniczegododatku funkcyjnego
1234
1Prezes Narodowego Banku Polskiego8,682,8
2pierwszy zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego7,982,24
3wiceprezes Narodowego Banku Polskiego7,842,10
Kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. 2
1 § 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1671) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lutego 2023 r.

2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1824 i 2429 oraz z 2021 r. poz. 1394), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1834).