Sposób i tryb prowadzenia i udostępniania akt oraz zbiór dokumentów w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych... - Dz.U.2021.2152 - OpenLEX

Sposób i tryb prowadzenia i udostępniania akt oraz zbiór dokumentów w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2152

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIW OŚCI
z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie sposobu i trybu prowadzenia i udostępniania akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Na podstawie art. 49124 ust. 7 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1080, 1177, 1598 i 2140) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa sposób i tryb prowadzenia przez syndyka akt, o których mowa w art. 49124 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, zwanej dalej "ustawą", oraz zbioru dokumentów, o którym mowa w art. 49124 ust. 2 ustawy, w tym stosowane urządzenia ewidencyjne, a także udostępniania tych akt oraz zbioru dokumentów.
§  2. 
Syndyk prowadzi urządzenie ewidencyjne w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, o którym mowa w art. 53 § 1a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236), zwanym dalej "systemem teleinformatycznym", w postaci repertorium "GUp-s" dla spraw upadłościowych prowadzonych po ogłoszeniu upadłości na podstawie części trzeciej tytułu V ustawy.
§  3. 
Syndyk prowadzi akta, o których mowa w art. 49124 ust. 1 ustawy, zwane dalej "aktami sprawy", w tym akta do zgłoszeń wierzytelności, oraz zbiór dokumentów odrębnie dla każdego upadłego.

Akta sprawy, w tym akta do zgłoszeń wierzytelności

§  4. 
Akta sprawy, w tym akta do zgłoszeń wierzytelności, są zakładane w systemie teleinformatycznym z chwilą odnotowania w repertorium sądowym "GU" postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
§  5. 
1. 
Akta sprawy prowadzone przez syndyka oznacza się w systemie teleinformatycznym kodem ewidencyjnym "GUp-s" oraz dodaje się oznaczenie literowe "(of)".
2. 
Sygnatura akt sprawy prowadzonej przez syndyka składa się:
1)
z kodu wydziału upadłościowego sądu, który ogłosił upadłość;
2)
ze znaku łamania;
3)
z oznaczenia kodu ewidencyjnego "GUp-s";
4)
ze znaku łamania;
5)
z numeru porządkowego sprawy wygenerowanego w repertorium "GUp-s" prowadzonym w systemie teleinformatycznym;
6)
ze znaku łamania;
7)
z czterech cyfr roku kalendarzowego, w którym zostały założone akta sprawy.
§  6. 
1. 
Do akt sprawy, w tym akt do zgłoszeń wierzytelności, załącza się pisma lub dokumenty otrzymane przez syndyka w toku postępowania upadłościowego, pisma wysłane przez syndyka w toku postępowania upadłościowego wraz z potwierdzeniem ich odbioru przez adresata oraz inne dokumenty utworzone przez syndyka w toku postępowania upadłościowego.
2. 
Do akt sprawy nie załącza się pism dotyczących czynności nadzorczych podejmowanych przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 20b ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 242 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1080), art. 37g § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1166).
3. 
Syndyk wprowadza treść pism, o których mowa w art. 49124 ust. 2 ustawy, do akt sprawy, prowadzonych w systemie teleinformatycznym, z wykorzystaniem formularzy elektronicznych udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Syndyk sporządza cyfrowe odwzorowanie dokumentu złożonego w postaci papierowej i załącza do akt sprawy.
§  7. 
1. 
Akta do zgłoszeń wierzytelności składają się z odrębnych teczek prowadzonych dla każdego wierzyciela. W teczce prowadzonej dla danego wierzyciela prowadzi się odrębne zakładki dla każdego zgłoszenia dokonanego przez tego wierzyciela.
2. 
Zgłoszenie wierzytelności oraz wszelkie pisma i dokumenty, które dotyczą tego zgłoszenia wierzytelności, są zamieszczane w aktach do zgłoszeń wierzytelności w zakładce prowadzonej dla tego zgłoszenia wierzytelności.
3. 
Akta do zgłoszeń wierzytelności oznacza się w systemie teleinformatycznym kodem ewidencyjnym sprawy upadłościowej, dla której są zakładane, oraz symbolem "Zw".
§  8. 
1. 
Akta sprawy, w tym akta do zgłoszeń wierzytelności, udostępnia się uczestnikom postępowania za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.
2. 
Syndyk udostępnia akta sprawy, w tym akta do zgłoszeń wierzytelności, w biurze za pośrednictwem systemu telein-formatycznego osobom, o których mowa w ust. 1, po potwierdzeniu przez nie swojej tożsamości, a innym osobom również po dostatecznym usprawiedliwieniu potrzeby zapoznania się z tymi aktami, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
3. 
Udostępnienie akt sprawy, w tym akt do zgłoszeń wierzytelności, prowadzonych w systemie teleinformatycznym służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości następuje przez zgłoszenie przez tę służbę żądania wglądu do akt w systemie teleinformatycznym.

Zbiór dokumentów

§  9. 
1. 
Syndyk z chwilą otrzymania odpisu postanowienia o ogłoszeniu upadłości zakłada zbiór dokumentów dla pism i dokumentów papierowych.
2. 
Zbiór dokumentów umieszcza się w oddzielnej okładce oznaczonej sygnaturą sprawy prowadzonej przez syndyka w systemie teleinformatycznym.
3. 
Zbiór dokumentów rozpoczyna się od karty przeglądowej, na której są zamieszczane następujące dane:
1)
sygnatura akt sprawy;
2)
imię i nazwisko upadłego albo jego nazwa;
3)
numer PESEL, a w przypadku jego braku - inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) upadłego, jeżeli upadły ma taki numer;
4)
adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail upadłego i pełnomocnika upadłego, o ile pełnomocnik został ustanowiony;
5)
data ogłoszenia upadłości;
6)
data obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości;
7)
data uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości;
8)
oznaczenie sądu, który ogłosił upadłość;
9)
imię i nazwisko syndyka oraz informacja, czy syndyk posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego, a w przypadku spółek handlowych pełniących funkcję syndyka - nazwa spółki oraz jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;
10)
adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu syndyka;
11)
spis pism wpływających do zbioru dokumentów w toku postępowania ze wskazaniem daty wpływu oraz karty, na której zamieszczono pismo w zbiorze dokumentów.
4. 
Kartę przeglądową, o której mowa w ust. 3, umieszcza się na początku każdego tomu zbioru dokumentów.
5. 
W przypadku zmiany danych zawartych na karcie przeglądowej, o której mowa w ust. 3, są one aktualizowane na bieżąco.
§  10. 
1. 
Do zbioru dokumentów załącza się pisma, oświadczenia lub dokumenty papierowe otrzymane przez syndyka w toku postępowania upadłościowego, pisma papierowe wysłane przez syndyka w toku postępowania upadłościowego wraz z potwierdzeniem ich odbioru przez adresata oraz dokumenty utworzone przez syndyka w toku postępowania upadłościowego według daty ich wpływu lub utworzenia przez syndyka.
2. 
Koperty, w których nadesłano pisma, załącza się do zbioru dokumentów tylko wówczas, gdy data stempla pocztowego stanowi podstawę ustalenia terminu, z którego upływem wiążą się określone skutki procesowe.
3. 
Cyfrowe odwzorowanie koperty załącza się do akt sprawy prowadzonych w systemie teleinformatycznym.
4. 
Jeżeli pismo zostało złożone syndykowi lub osobie przez niego upoważnionej do rąk własnych, na piśmie umieszcza się adnotację o dacie jego złożenia.
§  11. 
1. 
Zbiór dokumentów prowadzonych w postaci papierowej łączy się w sposób zapewniający jego trwałość, kompletność i integralność. Poszczególne karty są numerowane na bieżąco.
2. 
O zmianie numeracji kart czyni się wzmiankę i podaje się przyczynę zmiany. Wzmiankę zamieszcza się na karcie, na której zmieniono numerację, a gdy zmiana dotyczy numeracji kilku kolejnych kart - na pierwszej z nich.
3. 
Zbiór dokumentów, którego zawartość nie przekracza 200 kart, stanowi jeden tom. Na ostatniej stronie poświadcza się liczbę kart zawartych w tomie.
4. 
Po przekroczeniu 200 kart w zbiorze dokumentów zakłada się następny tom zbioru dokumentów w określonej sprawie, zachowując ciągłość numeracji kart. Na okładkach oznacza się cyfrą rzymską kolejne numery poszczególnych tomów.
5. 
Jeżeli zbiór dokumentów składa się z większej liczby tomów niż jeden tom, na okładce pierwszego tomu pod sygnaturą zamieszcza się informację o łącznej liczbie tomów w zbiorze dokumentów.
6. 
Po zakończeniu postępowania na wewnętrznej stronie tytułowej okładki zbioru dokumentów wpisuje się liczbę kart zawartych w zbiorze dokumentów.
§  12. 
1. 
Syndyk przechowuje zbiór dokumentów w biurze, do którego dostęp mają wyłącznie ten syndyk oraz osoby przez niego upoważnione. Syndyk informuje sąd o miejscu przechowywania zbioru dokumentów.
2. 
Syndyk udostępnia zbiór dokumentów służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości na jej wezwanie.
§  13. 
1. 
Syndyk przechowuje weksle i czeki przedkładane wraz ze zgłoszeniem wierzytelności dokonanym w trybie art. 216aa ust. 1 ustawy lub na wezwanie syndyka w trybie art. 243 ust. 2 ustawy w biurze ze szczególną starannością, w miejscu mającym odpowiednie zabezpieczenia techniczne, które uniemożliwiają zniszczenie tych weksli i czeków lub ich usunięcie przez osoby do tego nieuprawnione.
2. 
Do zbioru dokumentów załącza się uwierzytelnione kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1, z adnotacją o miejscu przechowywania oryginałów dokumentów.
3. 
Uwierzytelnienie dokumentu polega na sporządzeniu kopii dokumentu i potwierdzeniu zgodności tej kopii z oryginałem przez syndyka albo osobę przez niego upoważnioną, opatrzeniu datą uwierzytelnienia kopii dokumentu, wpisaniu numeru licencji syndyka oraz czytelnego imienia i nazwiska osoby dokonującej uwierzytelnienia.
§  14. 
Odpisy dokumentów ze zbioru dokumentów są odręcznie podpisane przez syndyka albo osobę przez niego upoważnioną i zawierają:
1)
adnotację "odpis";
2)
datę sporządzenia odpisu;
3)
numer licencji syndyka;
4)
czytelne imię i nazwisko osoby podpisującej odpis.

Repertorium dla akt "GUp-s"

§  15. 
W repertorium "GUp-s" odnotowuje się:
1)
numer porządkowy sprawy;
2)
datę założenia akt sprawy;
3)
imię i nazwisko upadłego albo jego nazwę;
4)
numer PESEL, a w przypadku jego braku - inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej, a także NIP upadłego, jeżeli upadły ma taki numer;
5)
imię i nazwisko syndyka oraz informację, czy syndyk posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego, a w przypadku spółek handlowych pełniących funkcję syndyka - nazwę spółki oraz jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;
6)
datę postanowienia o ogłoszeniu upadłości;
7)
oznaczenie sądu, który ogłosił upadłość;
8)
datę obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości;
9)
sygnaturę akt "GU" postępowania, w którym ogłoszono upadłość;
10)
datę prawomocności postanowienia o ogłoszeniu upadłości;
11)
datę postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 4915 ust. 2 ustawy;
12)
datę i sygnaturę postanowienia sądu o uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz datę prawomocności tego postanowienia;
13)
datę i sygnaturę postanowienia sądu o umorzeniu postępowania oraz datę prawomocności tego postanowienia;
14)
datę i sygnaturę postanowienia sądu o zakończeniu postępowania oraz datę prawomocności tego postanowienia;
15)
datę i sygnaturę postanowienia sądu i stopień umorzenia zobowiązań upadłego oraz datę prawomocności tego postanowienia;
16)
datę i sygnaturę postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli lub o umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty oraz datę prawomocności tego postanowienia;
17)
datę i sygnaturę postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty oraz datę prawomocności tego postanowienia;
18)
datę i sygnaturę postanowienia o odmowie ustalenia planu spłaty oraz datę prawomocności tego postanowienia.
§  16. 
W repertorium "GUp-s" zakreśla się numer porządkowy sprawy jako zakończonej w przypadkach, gdy sąd wydał prawomocne postanowienie:
1)
o którym mowa w art. 4915 ust. 2 ustawy;
2)
o umorzeniu postępowania;
3)
o stwierdzeniu zakończenia postępowania;
4)
o ustaleniu planu spłaty wierzycieli lub o umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty;
5)
o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty;
6)
o odmowie ustalenia planu spłaty;
7)
o uchyleniu postępowania upadłościowego.

Przepis końcowy

§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 506), które traci moc z dniem 1 grudnia 2021 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1080).