Dzienniki resortowe

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2020.20 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zespół do spraw ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Dz.Urz.MRiRW.2020.41 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zespół do spraw ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Dz.Urz.MRiRW.2020.41 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MAP.2020.18 | obwieszczenie z dnia 5 sierpnia 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli.

Dz.Urz.MEN.2020.22 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

NFZ.2020.119 | zarządzenie z dnia 4 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2020.39 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie legalizacyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Dz.Urz.GUM.2020.11 | obwieszczenie z dnia 5 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Program szkolenia zawodowego podstawowego dla edycji oznaczonych symbolami SZP-1/20 oraz SZP-1A/20.

Dz.Urz.KGP.2020.41 | decyzja z dnia 3 sierpnia 2020 r. | Akt utracił moc

Rada Rolnictwa i Produkcji Ekologicznej.

Dz.Urz.MRiRW.2020.40 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Rada Rolnictwa i Produkcji Ekologicznej.

Dz.Urz.MRiRW.2020.40 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie prowadzenia centralnego rejestru doboru kandydatów do służby w Policji.

Dz.Urz.KGP.2020.40 | decyzja z dnia 28 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku "BARYT".

Dz.Urz.ULC.2020.42 | ogłoszenie z dnia 5 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dz.Urz.MI.2020.31 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2020 r.

Dz.Urz.GUS.2020.30 | komunikat z dnia 17 lipca 2020 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Zespołu do spraw kodyfikacji przepisów prawa dotyczących obronności państwa.

Dz.Urz.MON.2020.121 | decyzja z dnia 3 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw kodyfikacji przepisów prawa dotyczących obronności państwa.

Dz.Urz.MON.2020.121 | decyzja z dnia 3 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 r.

Dz.Urz.GUS.2020.29 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 2020 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2020.24 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw planowania działań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19.

Dz.Urz.MRPiPSp.2020.23 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MNiSW.2020.42 | zarządzenie z dnia 4 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2020.22 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MAP.2020.17 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Monterrey (Meksykańskie Stany Zjednoczone).

Dz.Urz.MSZ.2020.38 | decyzja z dnia 23 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitenejarystyki w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.166 | decyzja z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2020.167 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.Urz.MRiRW.2020.39 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.Urz.MRiRW.2020.39 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dz.Urz.MNiSW.2020.40 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2020.10 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie polityki rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej Ministerstwa Klimatu.

Dz.Urz.MK.2020.40 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.Urz.MRiRW.2020.37 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw ochrony zwierząt.

Dz.Urz.MRiRW.2020.36 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Regulamin Komitetu Audytu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2020.21 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2020.120 | decyzja z dnia 28 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie i funkcjonowanie karty opisu stanowiska służbowego żołnierza niezawodowego.

Dz.Urz.MON.2020.119 | decyzja z dnia 28 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i przygotowanie systemu kierowania Ministra Klimatu.

Dz.Urz.MK.2020.39 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw określenia modelu funkcjonowania rynku ciepła.

Dz.Urz.MK.2020.38 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw określenia modelu funkcjonowania rynku ciepła.

Dz.Urz.MK.2020.38 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2020.45 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2020.45 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Dz.Urz.KGP.2020.39 | zarządzenie z dnia 16 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2020.

Dz.Urz.MON.2020.118 | decyzja z dnia 28 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2020.117 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie norm należności wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2020.38 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy