Wprowadzenie proporca rozpoznawczego Dowódcy 7. Dywizjonu Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego oraz proporców rozpoznawczych dowódców jego pododdziałów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2022.102

Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2022 r.

DECYZJA Nr 89/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 czerwca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego Dowódcy 7. Dywizjonu Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego oraz proporców rozpoznawczych dowódców jego pododdziałów

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, § 31 i § 33 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się:
1)
proporzec rozpoznawczy, zwany dalej "proporcem", Dowódcy 7. Dywizjonu Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, zwanego dalej "7DUL";
2)
proporzec Dowódcy 1. Szwadronu Kawalerii Powietrznej 7DUL, zwanego dalej "1SKP";
3)
proporzec Dowódcy 2. Szwadronu Kawalerii Powietrznej 7DUL, zwanego dalej "2SKP";
4)
proporzec Dowódcy 3. Szwadronu Kawalerii Powietrznej 7DUL, zwanego dalej "3SKP";
5)
proporzec Dowódcy Kompanii Dowodzenia 7DUL, zwanej dalej "KDOW";
6)
proporzec Dowódcy Kompanii Wsparcia 7DUL, zwanej dalej "KW";
7)
proporzec Dowódcy Baterii Przeciwlotniczej 7DUL, zwanej dalej "BPLOT";
8)
proporzec Dowódcy Kompanii Logistycznej 7DUL, zwanej dalej "KLOG".
§  2. 
Zatwierdza się:
1)
wzór proporca Dowódcy 7DUL określony w załączniku Nr 1;
2)
wzór proporca Dowódcy 1SKP określony w załączniku Nr 2;
3)
wzór proporca Dowódcy 2SKP określony w załączniku Nr 3;
4)
wzór proporca Dowódcy 3SKP określony w załączniku Nr 4;
5)
wzór proporca Dowódcy KDOW określony w załączniku Nr 5;
6)
wzór proporca Dowódcy KW określony w załączniku Nr 6;
7)
wzór proporca Dowódcy BPLOT określony w załączniku Nr 7;
8)
wzór proporca Dowódcy KLOG określony w załączniku Nr 8.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 7. DYWIZJONU UŁANÓW LUBELSKICH IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 1. SZWADRONU KAWALERII POWIETRZNEJ 7. DYWIZJONU UŁANÓW LUBELSKICH IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 2. SZWADRONU KAWALERII POWIETRZNEJ 7. DYWIZJONU UŁANÓW LUBELSKICH IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 3. SZWADRONU KAWALERII POWIETRZNEJ 7. DYWIZJONU UŁANÓW LUBELSKICH IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII DOWODZENIA 7. DYWIZJONU UŁANÓW LUBELSKICH IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII WSPARCIA 7. DYWIZJONU UŁANÓW LUBELSKICH IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATERII PRZECIWLOTNICZEJ 7. DYWIZJONU UŁANÓW LUBELSKICH IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII LOGISTYCZNEJ 7. DYWIZJONU UŁANÓW LUBELSKICH IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO