Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2022.72

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 15 czerwca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Dz. Urz. MKiDN poz) 15, z 2018 r. poz. 70 oraz z 2019 r. poz. 111) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) organizowanie i prowadzenie na zlecenie Ministra innych zadań związanych z wymienionym w pkt 1-4 zakresem działalności Centrum.";

2)
w § 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) organizowanie warsztatów, seminariów, stypendiów, wystaw artystycznych, sympozjów i konferencji naukowych oraz rezydencji artystycznych, w tym międzynarodowych;";

3)
w § 6 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

"14) organizowanie na zlecenie Ministra czynności związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów Ministra, w tym ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów;

15) prowadzenie programów Ministra oraz programów własnych związanych z zakresem działalności Centrum.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).