Questions and answers

Czy prawo do renty rodzinnej po zmarłej żonie może ulec zawieszeniu i jest świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy prowizja z tytułu pośrednictwa w zakupie nieruchomości podlega obowiązkowi ewidencji na kasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy są podstawy, żeby wypłacić byłemu pracownikowi nagrodę jubileuszową, jeśli roszczenie nie uległo przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy spółce przysługuje odliczenie 100% VAT od faktury za zakup lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy spółka powinna naliczyć VAT od wydanego za złotówkę towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy spółka udzielająca pożyczek może odliczyć VAT od kosztów windykacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości ze stawką 8% VAT, a udziału w gruncie ze stawką 23% VAT jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy starosta może wygasić koncesję, skoro złoże nie jest przez tak długi czas eksploatowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy ubezpieczenie na życie wspólnika spółki z o.o. może stanowić koszt uzyskania przychodów spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy umowa z pracownikiem, który zastępuje zmarłego już pracownika wygasa z dniem jego śmierci?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy w ramach czynności sprawdzających organ podatkowy może żądać od podatnika tłumaczenia faktur zakupu środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy wystąpić do SKO o stwierdzenie nieważności wydanej w sprawie decyzji uchylającej stronie prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wyznaczenie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych jest obowiązkowe na terenie muzeum?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy zakup opakowań wtórnych, które później podlegają zwrotowi, podlega wpisowi do PKPiR w kolumnie 10 czy 17?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zmiana wysokości odpisów na ZFŚS ma wpływ na wysokość wypłacanych świadczeń urlopowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Do jakiego rodzaju opakowania zaliczyć torbę z zamkiem w celu obliczenia opłaty produktowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Ile wynosi limit transakcji gotówkowych z podmiotem zagranicznym spoza Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej "Posiłek w szkole i w domu"?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak często należy wykonywać pomiar zwierciadła wody w przypadku poboru wody na cele socjalno-bytowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jakie jest wymagane zezwolenie na pracę w przypadku delegowania pracownika przez zagranicznego pracodawcę do polskiego oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł być zatrudniony w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł prowadzić zajęcia z doradztwa zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie treści merytoryczne powinna zawierać decyzja zatwierdzająca plan metodyki monitorowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Jaki jest aktualnie obowiązujący druk karty oceny pracy nauczyciela szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak najemca powinien zaklasyfikować wydatki z noty obciążeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie "linii rozgraniczających ulicę"?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak opodatkować dywidendę wypłaconą spółce ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak opodatkować nagrody wręczone w konkursie artystycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować odsprzedaż narzędzi z terenu Niemiec lub Chin polskiej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozumieć zapis rozporządzenia dot. przekazywania osobom fizycznym na potrzeby własne odpadów złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jak zaksięgować przyjęcie i przekazania w ramach Funduszu Obywatelskiego defibrylatorów wraz z specjalnymi skrzynkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak zaksięgować sprzedaż gruntu, otrzymanego nieodpłatnie, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Na jakich zasadach dyrektor szkoły może zwolnić nauczyciela ze względu na złe samopoczucie po kilku godzinach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakiej podstawie rada miasta przechowuje dokumentację związaną ze skargą mieszkańca na burmistrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów zakłada się arkusz ocen dla ucznia klasy IV?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Od kiedy można pacjenta obciążyć kosztami pobytu w przypadku nieopuszczenia zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Według jakiego wzoru spółka powinna złożyć deklarację DN-1 w związku z likwidacją budowli w lipcu 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć czas pracy nauczyciela, który opiekował się uczniami podczas trzydniowej wycieczki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób spółka może obciążyć inną spółkę kosztami noclegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Co organ powinien zrobić wiedząc, że wykonane wyloty odprowadzają wody na teren administrowany przez niego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Co to znaczy "niezwłocznie" przy zawiadamianiu o śmierci pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy biomasa w postaci zrzynek, ścinków podlega pod uzyskanie decyzji na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy biuro rzeczy znalezionych powinno usunąć dane osobowe z nośnika danych przed wydaniem przedmiotu znalazcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy cesja kaucji generuje u podmiotów dokonujących cesji obowiązki w zakresie podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dni wolne otrzymane po dyżurze należy doliczyć do czasu przepracowanego przez rezydenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy dni wolne po dyżurze należy doliczyć do czasu przepracowanego przez lekarza rezydenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy dodatek funkcyjny powinien obejmować wszystkich pracowników na takich samych stanowiskach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS jest świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne