Questions and answers

Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop za rok poprzedni?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Ile dni opieki na dziecko przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w dwóch szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka jest procedura skreślenia z listy młodocianego pracownika w wielozawodowej branżowej szkole I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługi zbierania i pakowania odzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać audytor przeprowadzający kliniczny audyt wewnętrzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jakie przychody wpływają na status małego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jakie są zasady ustalania podstawy opodatkowania dla spółdzielni socjalnej prowadzącej działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma sprzedaż działki z wyburzonym budynkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie warunki musi spełniać faktura wystawiona w obcej walucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaki numer, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, powinna mieć teczka, w której są pisma z informacjami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Jaki podać stan zatrudnienia przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaki urlop będzie przysługiwał nauczycielowi szkoły feryjnej, który zostanie przeniesiony do placówki nieferyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy interpretować art. 83f ust. 1 pkt 3b u.o.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jak należy sformułować umowę dla księdza na podstawie misji kanonicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy traktować dane osobowe zawarte w mandatach karnych nakładanych przez Inspekcję Sanitarną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak opodatkować VAT usługę transportu dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii oraz usługę audytu transportowanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak prawidłowo naliczać dodatek za wysługę lat dla nauczyciela, który jest zatrudniony w trzech placówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć zaliczkę na poczet wynagrodzenia wypłaconą przed obniżeniem podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić wysokość dotacji należnej dla dziecka niepełnosprawnego w niepublicznym przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak zgodnie z prawem zwiększyć ilość godzin psychologa realizującego w szkole pełen etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy zasadnym jest złożenie wniosku o zastosowanie stawki 17,75% PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Na jakiej podstawie księgować nieudokumentowane koszty poniesione podczas zagranicznej delegacji pracownika i przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Od kiedy należy stronie przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy zasiłek stały jest świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Pod jaki kod odpadu można przyporządkować stary depaltyzator?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Po jakim czasie osoba prowadząca pozarolniczą działalność nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jakiej odległości od granicy działki sklasyfikowanej jako Ls można zlokalizować budynek gospodarczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

W jaki sposób księgować wydatki w ramach wykonywania usługi opracowania prototypu systemu informatycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób określić obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie ukraińskiego rezydenta podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób spisać samochód w inwentaryzacji rocznej będący poza spółką?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Co z urlopem wypoczynkowym dyrektora, który od nowego roku szkolnego jest już tylko nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy budowę siedmiu budynków rekreacji indywidualnej może zrealizować w oparciu o zgłoszenie robót budowalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Suchy Jonasz | Nieaktualne

Czy decyzja o odpłatności za DPS powinna zawierać w "skwantyfikowaną" kwotę odpłatności wnoszoną przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy inwestor musi wystąpić z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy istnieje możliwość zwolnienia prezesa spółki z o.o. przez jej pełnomocnika??

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy księdzu przysługuje urlop dla poratowania zdrowia, jeśli pracuje na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czym skutkuje brak zatwierdzenia przez organ prowadzący aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy odrzucić ofertę, do której wykonawca nie dołączył wszystkich wymaganych elementów kalkulacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy należy wydać decyzję o nienależnie pobranym zasiłku okresowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy nauczyciel w ciągu roku szkolnego może zrezygnować z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy niedotrzymanie przez nauczyciela terminu złożenia sprawozdania ma jakieś skutki prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy odprawa pośmiertna, wynagrodzenie oraz ekwiwalent urlopowy po śmierci pracownika mogą podlegać zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy OPS ma obowiązek płacenia składek za osobę bezdomną zarejestrowaną w PUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy OPS na wniosek Sądu Okręgowego może wysłać dokumenty dotyczące procedury Niebieskiej Karty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy OPS powinien zawiadomić sąd o niewykonaniu postanowienia sądu o umieszczeniu w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia w ramach działalności nieewidencjonowanej podlega składkom zus?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy placówka publiczna – centrum kształcenia ustawicznego może prowadzić działalność zarobkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pomimo upływu czasu projektant odpowiada za wady dokumentacji projektowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy pracodawca obliczając kwotę wolną od potrąceń powinien uwzględnić dobrowolną składkę na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracownik może pracować w okresie oczekiwania na wydanie zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikowi, który był na urlopie bezpłatnym przysługują koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy rodzice w formie pisemnego oświadczenia mogą wyłączyć dziecko z opieki stomatologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy student może podlegać ubezpieczeniu chorobowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy uprawnienia konstrukcyjno-budowlane z 2008 r. uprawiają do projektowania małego mostu do ruchu pieszego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy wnioskodawczyni może starać się o dodatek mieszkaniowy i energetyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy w przypadku zmiany regulaminu wynagradzania pracownicy powinni podpisać aneksy do umów o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy wymaga pozwolenia wodnoprawnego budowa sieci elektroenergetycznej pod rowami?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne