Pytania i odpowiedzi

Jak rozliczają się rezydenci polscy uzyskujący przychody ze źródeł położonych za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak zaksięgować odkupione udziały w celu umorzenia, które nie zostanie jeszcze zarejestrowane w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować do usług oprogramowania centrali telefonicznych i dojazdu na miejsce usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować zakup programu komputerowego (baza programu oraz aktualizacja)?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

W jakiej formie musi być wyrażona zgoda właściciela działki na zabudowę terenu obiektem budowlanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy usługi telefonii stacjonarnej i usługi internetowe należy połączyć i nabyć w jednym postępowaniu przetargowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Machulak Grzegorz | Nieaktualne

Jak rozliczyć pod względem podatkowym zakup munduru górniczego dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo wliczyć do dochodu pracownika koszty cateringu z wigilii służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie są zasady ustalania, czy doszło do przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak zaksięgować koszty związane z postępowaniem windykacyjnym niezwracane przez dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Czy postępowanie przed organem I instancji można rozpocząć od wezwania do uzupełnienie braków formalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Kawecka Anna | Aktualne

Czy zaległy urlop wypoczynkowy pracownika ulega przedawnieniu?.

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć pracę w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela może zostać wypłacone z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy można przenieść zezwolenie na zbieranie odpadów z jednej firmy na drugą jeżeli pierwsza zawiesiła działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy istnieją jakieś obowiązki związane z dokonaniem zmiany roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć opłatę za zmianę korzystającego z przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie konsekwencje może ponieść pracodawca, który nie utworzył ZFŚS oraz nie dokonał zgłoszenia do PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować po 1 stycznia 2011 r. usługę odbioru wód opadowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować darowiznę części bloku pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy amortyzować wartość firmy powstałą na skutek zakupu udziałów w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do jakiej klasyfikacji PKD należy zaliczyć usługi polegające na przygotowaniu punktów wyborczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka z o.o. musi potwierdzać swoje zobowiązania wysyłając potwierdzenie salda?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak rozliczyć zakup kilkuletniej licencji, jeśli coroczna płatność jest niższa od 3500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można nie uznać zdarzenia za wypadek w drodze do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jak zaksięgować postanowienia układowe dotyczące redukcji należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Do której grupy KŚT należy zakwalifikować ramę (obudowę) do form wtryskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy wprowadzić zmianę stawki VAT od rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować wynagrodzenie w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy zmiana kierownika budowy ma znaczenia dla biegu terminu, po upływie którego wygasa pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Dorska Dorota | Nieaktualne

Czy portal stanowi jedną, pojedynczą wartość niematerialną i prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na jakich zasadach będzie opodatkowana sprzedaż nieruchomości nabyta w spadku przez żonę oraz synów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Przychodem z jakiego źródła będzie dla osoby fizycznej wynajęcie części działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy urlop wypoczynkowy i szkoleniowy można dzielić na godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy prawidłowe jest powierzenie pracownikowi pełnienia obowiązków na stanowisku, którego jeszcze nie ma?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Według jakiego kursu należy przeliczyć fakturę wystawioną za usługę transportową dla kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Co powinien zrobić pracodawca w przypadku niezaliczenia przez pracownika testu kończącego szkolenie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Kiedy powinien być rozpoznany podatek naliczony związany z nabyciem lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi napraw gwarancyjnych świadczone na rzecz podatnika z Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową nieruchomości wprowadzanej do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy otrzymane w 2010 r. częściowe odszkodowanie stanowi dla spółki przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi wdrażania oprogramowania wykonywanej w latach 2010-2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy wkład zwrócony wspólnikowi występującemu ze spółki osobowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Czy nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy jest przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy pracodawca przejmujący pracowników musi skorygować odpis na ZFŚS na koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zakwalifikować instalacje do aktywacji parogazowej węgla?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić kwotę dochodu przypadająca na osobę w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy pracodawca może wymagać od pracownika, aby wykonał badania w czasie urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2013 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje zaniechania badania sprawozdania finansowego w przypadku osoby fizycznej prowadzącej księgi rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Ile wynosi kwota wolna od zajęć komorniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych pokrycie straty kapitałem zapasowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy istnieje kwota dochodu, od której przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrować prowadzenie działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne