Pytania i odpowiedzi

Jak długo trwa oczekiwanie na wydanie sądowego nakazu zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy okres służby wojskowej należy zaliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy składając sprawozdanie PZ-KRH do NBP należy wykazać zobowiązanie w euro czy przeliczyć je na złotówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do końca okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy kwotę odszkodowania z tytułu likwidacji zakładu pracy należy wliczyć do dochodu przy zasiłku rodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT związanego z zawartą umową licencyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy starosta powinien wszcząć postępowanie w przypadku zasypania naturalnego zbiornika lub rozlewiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa miasta X może w celu realizacji zadań statutowych wydzierżawić nieruchomość zabudowaną od spółki ze 100% udziałem tego miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo opodatkować świadczenia na rzecz pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy firma A ma obowiązek wystawić wskazane dokumenty dla pracownika zwolnionego przed przejęciem firmy B?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy uzupełniającej na roboty budowlane już wykonane?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jak należy wykazać w remanencie likwidacyjnym nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy spółka powinna wykazać obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak prawidłowo nazwać przedmioty nauczane w klasach I-III szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy wezwanie cesjonariusza do zapłaty dłużnika scedowanej wierzytelności uprawnia dłużnika do ochrony z art. 512 k.c.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy koszt transportu towaru należy doliczyć do podstawy opodatkowania dostawy eksportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować diety wypłacone osobom fizycznym z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinien postąpić organ, jeśli właściciel obiektu nie odbiera zawiadomienia o terminie przeprowadzenia kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Czepiel Maciej | Nieaktualne

Czy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana prowadzić audyt wewnętrzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT koszty związane z organizacją sponsorowanej konferencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Pod jakim kodem należy zakwalifikować stłuczkę szklaną pochodzącą ze świetlówek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Wg jakiej wartości przyjąć na stan środków trwałych zakupiony lokal wraz z którym przejęto dotyczące go zadłużenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy należy opodatkować sfinansowanie kosztów studiów licencjackich pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy żona może amortyzować środek trwały od pełnej wartości w przypadku otrzymania go w drodze darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak ująć w PKPiR zakup naczyń jednorazowego użytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy dla rozliczenia pracy w godzinach nadliczbowych istotne jest to, że praca ta była planowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w związku ze zmianą stanu prawnego w trakcie realizacji umowy Zamawiający może dokonać zmian w umowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Laszczyński Łukasz | Nieaktualne

Jak wypłacając wynagrodzenie należy postępować w przypadku długich zwolnień lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Na jakich zasadach można zmienić decyzję przyznającą zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jaką kwotę VAT można odliczyć od ubezpieczenia leasingowanego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Co oznacza termin "rozbiórka obiektu budowlanego"?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Dorska Dorota | Aktualne

W jaki sposób można wypłacić pracownikom nadwyżkę środków finansowych z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy ubezpieczenie OC członków zarządu i rady nadzorczej stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy wprowadzenie samochodu na stan środków trwałych do spółki cywilnej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy najemca prawidłowo obciążył wynajmującego fakturą za wydatki poniesione na przebudowę lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od obsługi prawnej przy wykupie własnych akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód z tytułu usługi pośrednictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT dostarczenie w ramach postępowania reklamacyjnego części wolnych od wad?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Czy można przyznać zasiłek celowy w ramach realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób opodatkować usługę wzorcowania części dla firmy z Tunezji, jeśli usługa miała miejsce w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w przypadku pracownika umysłowego wykonującego obowiązki kierowcy czas przejazdu oznacza jednocześnie czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jaki będzie czas pracy pracownika w poszczególnych miesiącach w 2012 r. przy wolnym poniedziałku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik ma prawo do rekompensaty z tytułu nieodebranego dnia wolnego przypadającego w zamian za święto branżowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaka jest procedura postępowania po uzyskaniu wyroku sądowego uznającego dług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT leasing samochodu osobowego, gdy leasingodawcą jest firma niemiecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy VAT z faktury zakupu mogę odliczyć już w dniu złożenia VAT-R, czy też od dnia następnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka stawką VAT należy opodatkować usługi parkingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaką odzież ochronną powinien zostać uposażony pracownik wykonujący piaskowanie detali stalowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy jest możliwa egzekucja komornicza przed wyrokiem sądu rozstrzygającym w sprawie podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty z tytułu nabycia licencji, jeśli uzyskujemy przychody z jej udostępniania podmiotom powiązanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć i jaką stawkę amortyzować budynek obory, zbiornik i urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie są warunki i co o tym ewentualnie decyduje, że koszty szkolenia mogą zwiększać wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy pracodawca może utworzyć dla pracowników program lojalnościowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Na kim ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy na koordynatora sprawującego nadzór nad BHP wszystkich pracowników można wyznaczyć jednego z pracowników służby BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie będą skutki na gruncie VAT nieodpłatnego wynajmu pomieszczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę za usługę obsługi sprzedaży ratalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić dokument polecenia przelewu składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne