Pytania i odpowiedzi

Jak rozliczyć koszt zaniechanej inwestycji, której owoce w części przeznaczono na realizację innej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jakim okresie należy ująć w ewidencji księgowej poniesiony koszt usług górniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jakie obowiązki na gruncie VAT powstaną w związku z wysyłkową sprzedażą towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatek na zakup maszyny objętej leasingiem zwrotnym przez podmiot działający w SSE?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy wykazać nadpłatę składki zdrowotnej, jeśli zleceniobiorca nie jest już związany ze zleceniodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym momencie należy odnieść na konto rozliczeń międzyokresowych kosztów, kwotę netto z tytułu rat leasingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy SP ZOZ jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia pracownika administracji, który nie przepracował całego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pozwolenie na międzynarodowy transport odpadów musi mieć tylko transpotujący, czy też wytwórca odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy na wyczyszczenie naturalnego zagłębienia terenu, w którym znajduje się woda, potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak rozliczyć w CIT obniżenie przez kontrahenta wynagrodzenia za najem otrzymanego jako rekompensata za dostarczenie wadliwego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Pod jakimi kodami odpadu należy sklasyfikować odpady, które zostały usunięte z odpadów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy pracodawca może ustanowić pełnomocnika do sprawowania nadzoru organizacyjnego i administracyjnego nad służbą bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak amortyzować zamontowany w budynku system gaśniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie czynności należy podjąć w związku z rezygnacją komendanta społecznej straży rybackiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy ubieganie się o nagrodę jubileuszową uzależnione jest od wielkości gospodarstwa rolnego jakie posiada nauczyciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy bezpłatne otrzymanie od podmiotu zagranicznego sprzętu do świadczenia usług na jego rzecz jest świadczeniem nieodpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym nabywa prawo do wypłaty nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy przy wypadku w drodze z pracy również należy rozważać winę pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy brak dokumentów ZUS Rp-9 uniemożliwia uznanie nauczycielowi pracy w gospodarstwie rolnym rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy spodnie robocze mogą być kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy można zatrudniać nauczyciela na czas trwania zwolnień lekarskich innego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Od jakich obiektów i urządzeń będzie przysługiwała ulga inwestycyjna w podatku rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozliczyć zakup i sprzedaż akcji oraz ich wycenę bilansową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Od kiedy należy liczyć 3 letni termin rękojmi przysługującej z tytułu zakupu mieszkania u dewelopera?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować przychód z dzierżawy środków trawłych w przypadku zakończenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy nowy pracodawca ma obowiązek stosowania regulaminu wynagradzania, który obowiązywał u poprzedniego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej zmniejszenie należności w wyniku ugody sadowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy należy poinformować związki zawodowe o zamiarze zwolnienia się pracownika członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak zaksięgować objęcie przez spółkę z o.o. udziałów w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jakie skutki w VAT wywoła zwrot niesprzedanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy do strzępiarki mogą być przyjmowane odpady o kodzie 160106 pochodzące ze stacji demontażu pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Duczmal Maria | Aktualne

Jak opodatkować pomieszczenie zajęte na oddział wychowania przedszkolnego wynajęte od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej, sprzedając bilety, musi odprowadzić podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka jest procedura postępowania w celu odzyskania należności, po przesłaniu dłużnikowi wezwania do zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy dostarczenie dłużnikowi pocztą elektroniczną wezwania do zapłaty jest prawnie skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Jak wyegzekwować od sąsiada stosowanie się do zakazu orzeczonego wyrokiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Czy wniesienie przedsiębiorstwa do nowopowstałej spółki z o.o. podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy ryczałt samochodowy wypłacany ze środków ZFRON jest przychodem podlegającym zwolnieniu od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatek od nieruchomości będzie powiększał wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć sieć kamer zewnętrznych do monitorowania obiektów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik pobierający emeryturę ma prawo do dodatkowego urlopu dla pracowników niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2012 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

W jakiej formie podatnik powinien złożyć zawiadomienie o wyborze kasowej metody rozliczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Czy za pracownika oddelegowanego do pracy do Obwodu Kaliningradzkiego należy opłacać składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak długo trwa oczekiwanie na wydanie sądowego nakazu zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy okres służby wojskowej należy zaliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy składając sprawozdanie PZ-KRH do NBP należy wykazać zobowiązanie w euro czy przeliczyć je na złotówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do końca okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy kwotę odszkodowania z tytułu likwidacji zakładu pracy należy wliczyć do dochodu przy zasiłku rodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT związanego z zawartą umową licencyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy starosta powinien wszcząć postępowanie w przypadku zasypania naturalnego zbiornika lub rozlewiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne