Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starostwo powiatowe prowadzi postępowanie wyjaśniające w związku z przedłożeniem przez zakład cegielni zgłoszenia instalacji do produkcji ceramiki budowlanej w trybie art. 152 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. Wskazano w zgłoszeniu nominalną moc cieplną źródła mniejszą niż 1,0 MW. W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego organ ochrony środowiska wystąpił do dokonującego zgłoszenia ww. instalacji z prośbą o złożenie wyjaśnień w trybie art. 50 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. w celu wykazania, że przedmiotowa instalacja spełnia warunek niepowodowania przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia uśrednionych dla 1 godziny. Prowadzący przedmiotową instalację wyjaśnił, że nie jest w stanie wykazać spełnienia powyższego warunku.

Czy w tej sytuacji należy wydać decyzję w trybie art. 152 ust. 4 p.o.ś.?

W jaki sposób ewentualnie zakończyć postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?