Questions and answers

Czy urządzenie mobilne jest instalacją, na którą firma powinna uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy w rozmowach kadrowych z nauczycielami mogą uczestniczyć przedstawiciele rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy zakup bramy można potraktować jako ulepszenie budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy z nauczycielem dyplomowanym, któremu ograniczono etat można rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką amortyzacyjną należy objąć sprzęt do nurkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż samochodu osobowego nabytego w 2006

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jakie są warunki zastosowania przez płatnika podwyższonych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jaki zastosować kurs USD dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć dochody osiągnięte z pracy w Belgii w ramach oddelegowania przez polskiego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy rozliczyć oddelegowanie kierowcy w podróż do kilku krajów docelowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć odsprzedaż usługi przewozu osób, zakupionej w Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy traci ważność orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Od kiedy należy liczyć odsetki od kwoty ustalonej decyzją organu II instancji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Aktualne

W jakich terminach i jakimi dokumentami należy potwierdzać dokonanie WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób najkorzystniej przeprowadzić likwidację działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób opodatkować nagrodę wręczoną uczniowi przez prezydenta miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym miesiącu należy dokonać korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

W którym momencie uznać wydatek poniesiony na kurs językowy za koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy czas dojazdu pracowników do miejsca wykonywania pracy jest czasem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może podejmować decyzje o przyznaniu środków ZFŚS poszczególnym pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy firma ma obowiązek wystawić fakturę na wniosek klienta indywidualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy jest możliwość przechowywania paragonów fiskalnych zapisanych na płycie CD?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy każdy podatnik może skorzystać z możliwości składania deklaracji VAT-7 kwartalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy kilka jednostek oświatowych zlokalizowany na terenie jednej gminy może posiadać wspólny rachunek bankowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy można traktować transakcję jako WNT, jeśli kontrahent podał na fakturze zarówno czeski, jak i polski NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy nabycie prawa do emerytury jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy obywatel Włoch może wybrać ryczał jako formę opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pętla autobusowa zlokalizowana przy drodze może być włączona w pas drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy podatnik jest zobowiązany do rejestracji do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia kierowcy okularów korygujących wzrok?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca może potraktować nieobecność pracownika jako nieusprawiedliwioną jeżeli nie wypisał on wniosku urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca musi kierować na badania, przenoszonego na stałe pracownika na inne stanowisko pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy pracownikowi należy wypłacić dietę w związku z podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy prawidłowe jest wystawianie osobnej faktury za transport towarów, dokonany w ramach WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać umowy i dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Czy radca prawny powinien spółce wystawić fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy świadczenia finansowe przysługują nauczycielowi wyjeżdżającemu na wymianę zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy w karcie rozliczenia delegacji należy wykazać kwotę diety oraz zmniejszeń związanych z zapewnieniem wyżywienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w przypadku nadpłaty wynagrodzenia pracownik może dokonać zwrotu wpłacając odpowiednią kwotę do kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wspólnota mieszkaniowa powinna wystawić rachunek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy Związek Nauczycielstwa Polskiego może od marca objąć ochroną związkową pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Gdzie i z jakimi stawkami ma opodatkować swoje transakcje zakupu i sprzedaży polska spółka?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Gdzie opodatkować usługę parkingową na rzecz kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Gdzie ujmować w bilansie podatek dochodowy od osób prawnych, gdy spółka należy do grupy podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jaki adres na fakturach VAT ma podawać jednoosobowy przedsiębiorca?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełniać podatnik, który chce dokonywać kwartalnych rozliczeń VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie wymagania muszą spełniać pojazdy przeznaczone do transportu odpadów komunalnych i padłych zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować dostawę z Unii Europejskiej towarów, od których nie było wcześniej zapłacone cło?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy usunąć z akt osobowych pracownika informację o udzieleniu mu kary porządkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż towaru na rzecz firmy słowackiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak prawidłowo pomniejszyć wysokość diety z tytułu zapewnionych posiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić deklarację VAT, jeśli podatnik składa wniosek o zwrot VAT w terminie 25 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć krajową część podróży służbowej przy wyjeździe za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak ująć w księgach fakturę z Hong Kongu wystawioną w USD z tytułu wykupienia zdjęcia z portalu fotograficznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak wystawić prawidłowo zbiorczą fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wypadek nauczyciela, który będąc kierownikiem wyjazdu lub opiekunem ulegnie wypadkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne