Questions and answers

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla usługi szkoleniowej świadczonej w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może wprowadzić przestój w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy pracodawca może wprowadzić zadaniowy system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Na który dzień należy dokonać likwidacji działalności gospodarczej w przypadku aportu całego przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Od kiedy naliczane są odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

W jaki sposób dom pomocy społecznej powinien rozliczyć z ZUS koszty pogrzebu swojego mieszkańca?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Gaździk Elżbieta | Aktualne

W jaki sposób opodatkować bony towarowe przekazane skazańcom zatrudnionym w ramach umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować przychody z tytułu udziału w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jaki sposób opodatkować przychód uzyskany z wynajmu garażu, który jest częścią domu prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób są opodatkowane grupy producenckie rolników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy nauczyciela

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy kobiecie, która przepracowała 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu, przysługuje urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy od należności z tytułu nadpłaconych zobowiązań, których termin zwrotu minął należy naliczyć odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

W jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy pracownikowi, który podjął pracę po raz pierwszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2013 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy dyrektor jednostki budżetowej może upoważnić główną księgową do pełnienia zastępstwa na czas jego nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy na wniosek pracownika w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy należy odpowiedzieć pisemnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek przystąpić do sporu zbiorowego wszczętego przez zakładową organizację związkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy pracodawca zatrudniający pracowników tymczasowych ma obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownikowi wykonującemu pracę na terenie całej Polski przysługują świadczenia z tytułu podróży służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy świadczenie otrzymane przez pracownika z ZFŚS podlega egzekucji komorniczej niealimentacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracownika przywróconego do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy pracodawca może obniżyć pracownikowi wysokość premii uzależnionej od jakości wykonywanej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje premia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy bony towarowe przekazane zatrudnionym skazańcom stanowią dla nich przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa prawidłowo refakturuje wystawiając fakturę VAT za usługi na podstawie rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy nabycie systemu informacji prawnej może nastąpić w trybie zamówienia z wolnej ręki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Banasik Paweł | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zwrotu kosztów dojazdu na wstępne badania profilaktyczne osobie przyjmowanej do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy próbne produkty i towary spółka musi wprowadzać na magazyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy usługę zwrotu pobrań należy zaliczać do usług pośrednictwa finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zlecenie usług tłumaczenia w trybie zamówienia z wolnej ręki będzie stanowiło naruszenie przepisów p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Gdzie będzie podlegała opodatkowaniu usługa demontażu maszyny znajdującej się we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy rozliczeniem podatkowym spółki komandytowo-akcyjnej i spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak firma powinna postąpić z odpadem, który pozostał na terenie zakładu po poprzednim właścicielu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Nieć Anna | Aktualne

Jakie konsekwencje powstaną na gruncie podatku dochodowego w związku przekazaniem na cele osobiste budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT dostawa do zagranicznego magazynu konsygnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak prawidłowo obciążyć inne jednostki kosztami organizowanej przez nas narady?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć koszty dojazdu pracowników na turniej piłkarski finansowany z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towaru od firmy francuskiej, jeśli jest on wysyłany bezpośrednio z Japonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej szpitala fundusz utworzony na utrzymanie zakupionego sprzętu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Jak w jednostce sektora finansów publicznych naliczyć odsetki od nieterminowych płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Na kim spoczywa odpowiedzialność za niekompletnie wypełnione zlecenie lekarskie na zabiegi pielęgniarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób amortyzować nieruchomości, uzyskane w drodze podziału majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać korekty kosztów zgodnie z art. 24d u.p.d.o.f.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W którym momencie należy rozliczyć przychód powstały ze zorganizowania usługi turystycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Z ilu lat wstecz można przedstawić faktury do zwrotu VAT od zakupionych materiałów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Co należy rozumieć przez pojecie "zużyte artykuły konsumpcyjne", o którym jest mowa w ustawie o odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy dopuszczalny jest podział nieruchomości wyłącznie na podstawie art. 98 u.g.n.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy fundacja powinna wystawić osobie fizycznej PIT-8C w związku z udzielona pomocą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy istnieje limit kwotowy w transakcjach pomiędzy członkami rodziny, prowadzących działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy możliwe jest odliczenie VAT z faktur dotyczących inwestycji wykonanych przed rejestracją do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy naliczyć VAT od nieodpłatnego przekazania posterów, których wartość przekracza 10 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy na pedagoga szkolnego jest naliczana subwencja?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy nauczyciel biblioteki może prowadzić zastępstwa w ramach swoich godzin bibliotecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Pater Łukasz | Nieaktualne