Questions and answers

Jakie warunki należy spełnić aby skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć ekwiwalent przysługujący pracownikowi za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć ekwiwalent przysługujący pracownikowi za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop okolicznościowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać VAT od pożyczki udzielonej przez lombard?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić skład rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie urlopowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Jak ustalić koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy można wstrzymać wypłatę zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Koszty którego roku zmieniają faktury korygujące dotyczące błędnego naliczenia opłat za energię elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na jakich zasadach powstaje obowiązek podatkowy w VAT od usług najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

W jakiej wysokości przysługuje nauczycielowi dieta z tytułu podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób i kiedy należy rozliczyć VAT z duplikatu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczać pracowników w przypadku przestoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może przyznać wicedyrektorom dodatek motywacyjny za okres lipiec-sierpień?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje niemieckie biuro wymiany informacji o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy kierowcy przysługują świadczenia z tytułu podróży służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy mieszkanie wykorzystywane w celach zarobkowych musi być wprowadzone do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można sprzedać warstwę humusu zdjętą pod budowę hali?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy nauczycielowi z udokumentowanym stażem pracy 27 lat przysługuje nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy niepublicznej szkole przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy od wygranych w konkursie gmina powinna potrącić zaliczkę na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczenia VAT z faktury za podnajem pojazdu, na który nie wyraził zgody jego właściciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przychód w postaci odprawy emerytalnej powinien być pomniejszony o koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy rolnik może wystawić sobie fakturę za wykorzystanie dofinansowanego z UE sprzętu w rolnictwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż dokonana na targach odbywających się w Niemczech na rzecz firmy chorwackiej stanowi eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż usługi za kwotę 1 zł jest dopuszczalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w deklaracji VAT-7 uwzględnia się w kwocie netto zakupy ze stawką zwolnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zakup pali melioracyjnych od osoby fizycznej podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do kosztów którego roku zaliczyć odpisy aktualizujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości opodatkować grunt, na którym znajdują się urządzenia przesyłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką wartość może mieć mały prezent?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie przychody spoza Polski powinny zostać wykazane w poz. 29 zeznania CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jakie świadczenia przysługują żonie zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak należy policzyć VAT od sprzedaży u komisanta?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć niepełną dietę zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT otrzymaną od portugalskiej firmy fakturę za wynajem auta?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT świadczone nieodpłatnie usługi cateringowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towaru z Republiki Panamy dokonany za pośrednictwem firmy ukraińskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości, w przypadku działki i budynku będących przedmiotem umowy użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób spółka powinna rozliczyć zaległą zaliczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób ująć zaliczki na przyszłe dostawy w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W którą pozycję bilansu należy wpisać rozliczenie z tytułu leasingu (opłata wstępna rozliczana w czasie)?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

W której część deklaracji VAT wykazać dzierżawę urządzenia dla odbiorcy z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR powinna zostać zaksięgowana wypłata zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy kaucja gwarancyjna może być wpłacana na osobne konto inwestora, zamiast potrącenia jej z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy koszty szkolenia związanego z wykonywaną działalnością, stanowią dla przedsiębiorcy koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można odroczyć podatek od nieruchomości dla osoby prawnej będącej w upadłości likwidacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy organizację spotkania wigilijnego można uznać za wydatek z ZFŚS niepodlegający opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne