Questions and answers

Czy firma ma obowiązek wykazać podatek VAT należny od wartości przekazanego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki tygodniowy wymiar czasu pracy powinien obowiązywać pracowników służby zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2014 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi w razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak opodatkować pieniądze wypłacone za szkolenie przeprowadzone w Bułgarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w trybie art. 4 pkt 8 p.z.p. można zawrzeć umowę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2014 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Kto jest administratorem danych osobowych w przypadku miejskiego hospicjum publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2014 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne

Na jakiej podstawie pracodawca może wypłacać pracownikom ekwiwalent za pranie mundurów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy instytucja kultury powinna tworzyć rezerwę na nagrody jubileuszowe dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy podatnik rozliczając się za 2015 r. musi uwzględnić dochody zagraniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy przekazanie lokalu w zamian za zwolnienie z długu może korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób ma dokonywać korekty podatku naliczonego związanego z nakładami na budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy udzielenie przez spółkę z o.o. nieoprocentowanej pożyczki wspólnikowi podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Z jakiego dnia podatnik powinien zastosować kurs euro (do refaktury) dla kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Co zrobić w przypadku kradzieży środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Po jakim czasie pracownikowi przysługuje dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy podatnik korzysta ze zwolnienia z VAT jako indywidualny artysta, twórca?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie konsekwencje może wyciągnąć pracodawca wobec pracownika, który odmawia podpisania planowanego harmonogramu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Czy od 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie od przepisy dotyczące przesyłania zwolnień lekarskich drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracodawca powinien dokonać odpisu na ZFŚS w przypadku, gdy pracownik przez cały rok przebywa na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy opisaną działalność należy traktować jako jedną czy dwie odrębne instalacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Gall Marek | Aktualne

Czy posiadacz samoistny jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Co należy zrobić, jeżeli nasadzenia zastępcze zostały zniszczone przez bobry?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Kto przejmie spadek w postaci mieszkania obciążonego kredytem, jeśli spadkobiercy odrzucili spadek?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Kiedy pracodawca może różnicować wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na tym samym stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Co powinien uczynić zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca omyłkowo zamienił ceny między dwiema częściami zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jaki kurs powinniśmy przyjąć do księgowania i przyjęcia towaru do magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy istnieje konieczność dołączania protokołu odbioru do wystawianych faktur sprzedaży z tytułu wykonania usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Kiedy nagroda uznaniowa powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy bibliotekarz powinien rejestrować w odrębnym dzienniku przeprowadzone zajęcia biblioteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie uprawnienia daje posiadanie certyfikatu ISO przez placówkę oświatową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem "poddasze użytkowe"?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien wypłacać diety pracownikowi, który został skierowany na kurs do innej miejscowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może pomniejszyć wynagrodzenie pracownikowi kadry zarządzającej w przypadku prywatnego wyjścia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić skład rodziny do zasiłku rodzinnego, w sytuacji gdy matka wychowuje pozamałżeńskie dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Kto powinien zostać obciążony kosztami naprawy, jeżeli szyba została wybita z winy najemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy pracodawca może zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym z powodu likwidacji stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy prezes spółki zatrudniony na podstawie powołania powinien zostać skierowany na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy żeby prowadzić przedszkole niepubliczne trzeba mieć założoną działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie świadczenie należy przyjąć do odpisu na ZFŚS, jeżeli nauczyciel pobiera emeryturę i rentę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy koszty zastępstwa procesowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy do innowacji programowo-metodycznej w przedszkolu musi być opracowywany dodatkowy program autorski dotyczący tej innowacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy koszty remontu nowej siedziby można wrzucić bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jaki wymiar wynagrodzenia przysługuje pracownikowi obsługi, który pracuje w równoważnym systemie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przekazanie części pieniędzy na IKZE żony podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

W jakim terminie pracownik powinien odpracować wyjście z pracy w celu załatwienia spraw osobistych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy w przypadku przekształcenia spółki pracodawca powinien podpisać z pracownikami nowe umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Czy rolnik prowadzący również działalność gospodarczą może odliczyć składki z obu działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zwolnienie z długu rodzi obowiązek naliczenia podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy łączącej etat pracownika administracyjnego i nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy transakcja powinna być zaksięgowana, jeśli fakturę zaliczkową i korektę do niej skorygowano do zera?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na jakich zasadach może ubiegać się wspólnie z małżonkiem o zwrot VAT od wydatków na cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak czynny podatnik VAT zarejestrowany jako podatnik VAT-UE powinien rozliczyć zakup oprogramowania komputerowego z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT eksport usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy do księgi ewidencji wpisuje się numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie są zasady opodatkowania umów zlecenia w kwotach wyższych i niższych niż 200 zł brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne