Questions and answers

W jaki sposób należy oprawić arkusze ocen uczniów kończących szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy uczennicy, której przydzielono nauczanie indywidualne wpisuje się w dzienniku zajęć nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jakie dokumenty obowiązują dyrektora przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jakim języku należy zapisywać tematy lekcji w dzienniku lekcyjnym w przypadku nauki języka angielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jaka jest forma składania podpisu przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy oceny cząstkowe, semestralne i roczne ucznia nauczanego indywidualnie należy przepisać do dziennika lekcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak należy opodatkować pożyczkę oraz odsetki od pożyczki udzielonej spółce cywilnej przez osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób najlepiej przekazać synowi nieruchomość obciążoną kredytem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w publicznym liceum ogólnokształcącym może być prowadzona księga ucznia tylko w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy dodatkowa godzina nauczania indywidualnego, będzie godziną ponadwymiarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy opłata za sporządzenie na prośbę pacjenta przez ZOZ kserokopii dokumentacji medycznej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy faktura została wystawiona prawidłowo jeśli jako nabywcę wskazano nazwę i adres oddziału firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak ustalić koszty i przychody w związku z umową leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

W jaki sposób amortyzować nowy budynek postawiony na fundamentach poprzedniej budowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy należy wypłacić pracownikowi wyrównanie z premii za okres kiedy jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy córka, jako pełnomocnik chorej matki, może podpisać zgodę na amputację nogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Podciechowska Anna | Aktualne

Czy kary księgowe mogą stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przysługuje dodatek za pracę w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące pracownikom zakładów radiologii?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy brak urazu wyklucza uznanie zdarzenia jako wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy niewielkie zadrapanie można uznać jako uraz tkanki miękkiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

W jaki sposób "zmusić" sprzedawcę do skorygowania faktury, jeśli ten błędnie naliczył VAT ?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od nieruchomości nabytej w trybie egzekucji sądowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie mogą być przyczyny rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem pobierającym emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jaką metodą ocenić źródła promieniowania jonizującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaki opis powinien znaleźć się na przelewie do Urzędu Skarbowego w przypadku wypłaty dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak wyliczyć podatek VAT od usług turystyki, organizacja wycieczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim miesiącu rozpoznać przychód z tytułu refaktury a w jakim koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

W jakim miesiącu rozpoznać przychód podatkowy z tytułu refaktury a w jakim koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy do wartości początkowej środka trwałego w leasingu można doliczyć wynagrodzenie za użytkowanie tego przedmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT w sytuacji, gdy współwłaściciele nieruchomości czerpią korzyści z jej najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pozwolenia na transport odpadów podlegają udostępnieniu jako informacja o środowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Kiedy należy uznać dostawę za dokonaną, a co za tym idzie kiedy powstanie obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy rozbudowa Punktu Poboru Opłat na autostradzie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Do kiedy należy złożyć deklarację PIT w związku z likwidacją działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracownik pedagogiczny w dodatkowym miejscu powinien przepracować prawo do dodatku za wysługę lat od początku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy istnieje konieczność przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy jeżeli o wydanie pozwolenia na budowę występuje inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo przeprowadzić sprzedaż udziałów w spółce jawnej (zmiana udziałowców)?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla usługi wynajmu apartamentu w hotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy jest mozliwe usytowanie stacji paliw poza terenem wyznaczonym w planie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT nieodpłatne przekazanie linii energetycznej zakładowi energetycznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć dyrektor szkoły na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usługi oczyszczania dna jeziora?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy można w dzienniku lekcyjnym umieścić numery PESEL uczniów, co umożliwia wzór otrzymany od producenta dziennika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jakie dzienniki lekcyjne obowiązują w klasach 0 - III?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy szkoła może sama opracować druk księgi ewidencji dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak rozstrzygnąć kwestie wpisywania frekwencji uczniów w przypadku odtwarzania dziennika lekcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy dopisanie drugiego imienia ucznia w arkuszu ocen należy dokonać kolorem czerwonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób przekazać samochód na prowadzoną przez żonę działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy należy opodatkować VAT przekazanie słodyczy studentce, która odbywała w naszej firmie praktyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób amortyzować lokal znajdujący się w kamienicy, która stanowi współwłasność podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych możemy sklasyfikować turbinę odsysającą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Jaki czas pracy obowiązuje pracownika zatrudnionego na stanowisku psychoterapeuty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć urlop wypoczynkowy pracownika któremu obniżono wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można zawrzeć z pracownikiem umowę na korzystanie z dwóch samochodów prywatnych do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy istnieje możliwość mianowania albo powołania do pracy obcokrajowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pielęgniarka może zmienić drogę podania leku określoną w zleceniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Choromańska Iwona | Aktualne

W jaki sposób należy skonstruować zapisy SIWZ w postępowaniu cząstkowym prowadzonym na podstawie zawartych umów ramowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy należy przystąpić do działań powypadkowych mimo braku w dokumentacji wyjaśnień świadka zdarzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek przechowywania na stanowisku pracy środków chemicznych w szafach chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Majer Roman | Aktualne