Questions and answers

Jak należy rozumieć zapis o świadczeniach pieniężnych przysługujących studentom?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak powinno wyglądać dalsze postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak spółka komandytowa, która stanie się podatnikiem CIT, powinna dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak ująć w PKPiR zakup działki oraz koszty notarialne poniesione przez dewelopera w związku z inwestycją?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak wypełnić PIT-11 w przypadku, gdy wynagrodzenie podlega opodatkowaniu w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy dyżur domowy może naruszać pracownikowi odpoczynek dobowy lub tygodniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy działalność agenta ubezpieczeniowego jest uznawana za wolny zawód, a kiedy nie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Kiedy może zostać przyznane uczniowi stypendium sportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu postoju samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kto może wykonywać i nadzorować znieczulenie miejscowe w czasie zabiegu usunięcia zaćmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Na jakie cele SPZOZ może przeznaczać uzyskiwane środki finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Od kiedy przyznać zasiłek okresowy po opuszczeniu zakładu karnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Od kiedy zmiana dochodu z tytułu renty rodzinnej powinna skutkować zmianą odpłatności strony za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jakich okolicznościach istnieje obowiązek wystawienia dowodu kasowego KP i KW przez podatnika prowadzącego PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakim okresie należy ująć do rozliczeń VAT fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób dokonać księgowania po wystawieniu faktury końcowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób dokonać oceny substancji biznesowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób powinna być naliczona kwota wolna od potrąceń przy egzekucjach komorniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach nieodliczony VAT od naprawy samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Co to jest wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Co zrobić z druga dawką szczepionki, po której podanie pacjent się nie zgłosił?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Twarowski Adam | Nieaktualne

Czy dla postępowań do 130.000 zł obowiązkowe jest sporządzenie regulaminu przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy istnieje oficjalny wzór pieczęci do opisu faktur dla zamówień publicznych do 130.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Czy jest możliwe stwierdzenie nieważności zaświadczenia kierownika nadzoru?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy kwotę dodatku mieszkaniowego należy przekazywać na konto ZGK?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy lekarzowi rezydentowi należy się premia regulaminowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne stronie, która zawiesiła w ZUS pobieranie emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek celowy na zakup żywności nawet jeśli wywiad środowiskowy nie został przeprowadzony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czym różni się minimalne wynagrodzenie za pracę od wynagrodzenia zasadniczego za 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nadmiar ziemi powstały w wyniku poszerzenia drogi jest odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy należy przyznać SUO dziecku z rozpoznaniem opóźnienie psycho-ruchowe i zaburzenia emocjonalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego od ojca dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy na terenie określonym jako MN oraz MN/U możliwe jest wykonanie kilku domów w zabudowie bliźniaczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy nauczyciele mogą być zgłoszeni w grupie "zero" do szczepień przeciw COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Tymiński Radosław | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne