Questions and answers

Jaki będzie procent składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaki druk należy przedłożyć w ZUS-ie w przypadku likwidacji pracodawcy i utrzymania zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jakie kary może nałożyć sanepid za przekroczenia dopuszczalnej normy hałasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie obowiązki wobec ZUS wiążą się z wynajmowaniem nieruchomości w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są konsekwencje złożenia sprawozdania bez opinii biegłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jakie składniki wynagrodzenia ulegają potrąceniu w związku z przystąpieniem nauczyciela do strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie spółki można nazwać spółkami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jakie uprawnienia powinna mieć osoba obsługująca pistolet do wstrzeliwania kołków?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jaki kod zawodu należy wpisać do protokołu powypadkowego pracownika zatrudnionego na stanowisku starszego referenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jaki proces odzysku stanowi magazynowanie, wstępne sortowanie oraz przetwarzanie odpadów w zakładzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak podatnik powinien rozliczyć na gruncie VAT usługi budowlane świadczone na nieruchomościach w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak powinien rozliczyć się podatnik, który wyjechał do pracy do Stanów Zjednoczonych, ale w Polsce uzyskuje emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo należy wypłacić świadczenia osobom uprawnionym, wynikające ze śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić ubezpieczenie wypadkowe dla firmy która składała ZUS IWA?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć odszkodowanie wypłacone na konta prywatne wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć podatek i składki w przypadku umowy o dzieło zawartej z Białorusinem z polskim obywatelstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wykazać w deklaracji VAT najem samochodu, który został odebrany z lotniska w Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak wyodrębnić w kasie fiskalnej sprzedaż VAT MARŻA?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy firma ma obowiązek odprowadzania składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy należy potrącić wynagrodzenie nauczycielom biorącym udział w ogólnopolskim strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym rodziców będzie podlegał zaliczeniu do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Kiedy organ powinien przyznać zasiłek stały jako kontynuację świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

Kiedy podatnik powinien wystawić fakturę w związku ze świadczoną usługą szkoleniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy pracodawca ustala, czy nastąpiło przekroczenie średniotygodniowej normy czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Kiedy pracownik nabędzie prawo do urlopu w wyższym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Kiedy w sprawozdaniu finansowym można wykazać spółkę w pozycji jednostki powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Kto powinien zbierać wywiad do ankiety anestezjologicznej przed zabiegiem operacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Którą instytucję należy powiadomić we Włoszech o zawarciu umowy o samodzielnym opłacaniu składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na podstawie jakiego dokumentu zamawiający ma sprawdzić brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Od kiedy należy liczyć okres 5 lat przerwy w wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy określić odnoszone korzyści z urządzeń melioracyjnych przez właścicieli gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy zweryfikować, czy paliwo może być stosowane w źródle energetycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo przeliczyć całość ceny nabycia wierzytelności wyrażoną w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

W którym roku powinnam odliczyć VAT w związku ze szkoleniem, które odbędzie się w 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Z jaką datą należy rozwiązać umowę o pracę z osobą przebywającą na urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy należy wykazać w deklaracji VAT-7 odsprzedaż usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy otrzymanie zaliczki wpływa na wysokość obrotu zobowiązującego podatnika do zainstalowania kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2017 r., Masłowska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć rabat pośredni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Co wykazywać w polach JPK, jeśli dotyczą dowodów wewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy agencja pracy tymczasowej ma obowiązek tworzyć ZFŚS i radę pracowniczą, jeżeli zatrudnia 13 pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy dofinansowanie przejazdów pracowników stanowi koszt uzyskania przychodów w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dyrektor niepublicznej szkoły podstawowej może być zwolniony z pensum dydaktycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy grunty pod budowlami i budynkami stanowią oddzielny przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy nagrody wypłacane uczniom podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy korygować VAT z faktur dokumentujących nabycie drewna, jeśli obecnie spółka planuje je zlikwidować?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy należy sporządzić protokół, jeśli nie doszło do podpisania aneksu na roboty dodatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy należy zrobić korektę JPK_VAT, jeśli w rubryce K_34 nie ujęto czynności objętych odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy obwody łowieckie dzierżawione od starosty przez koła łowieckie mogą być poddzierżawiane?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy odsprzedaż szkody powoduje utratę prawa do opodatkowania kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy opłatę manipulacyjną można odliczyć w ramach IKZE?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy organizacja wyjazdu przez DPS dla jego mieszkańców podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy organ może dokonać zwrotu na rzecz dłużnika alimentacyjnego kwoty wpłaconej na rachunek OPS bez tytułu prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne