Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 85a ust 1, 2 oraz 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy skierowanie cudzoziemca przez agencję zatrudnienia do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, powierzającego wykonanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi, odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między agencją zatrudnienia a tym cudzoziemcem. Agencja zatrudnienia ma obowiązek poinformować na piśmie: 1) cudzoziemca kierowanego do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w języku dla niego zrozumiałym, o zasadach dotyczących wjazdu, pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) podmiot, do którego agencja zatrudnienia kieruje cudzoziemców do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o zasadach dotyczących wjazdu, pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o obowiązkach, o których mowa w art. 88h i art. 88i.)

Czy w świetle obowiązujących przepisów możliwe jest zawarcie przez agencje pracy tymczasowej umowy zlecenia w formie innej niż pisemna (np. w formie dokumentowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego) z cudzoziemcami (spoza UE), którzy spełniają którekolwiek z tych kryteriów:

- posiadają kartę pobytu czasowego (art. 114 ustawy o cudzoziemcach) ze względu na pracę ale jednocześnie posiadają dyplom studiów wyższych stacjonarnych

- przebywają na podstawie karty pobytu czasowego ze względu na kontynuację nauki (art. 144 ust 1 ustawy o cudzoziemcach), jeżeli są studentem studiów dziennych,

- posiadają kartę pobytu czasowego oraz dyplom studiów wyższych stacjonarnych, ale wydaną na innej podstawie,

- posiadają kartę pobytu czasowego z art. 159 ustawy o cudzoziemcach (połączenie z członkiem rodziny, ale na innej podstawie niż ślub)

- posiadają zezwolenie na pobyt stały

- posiadają Kartę Polaka

- są studentami lub absolwentami studiów stacjonarnych, absolwentami szkół ponadgimnazjalnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?