Pytania i odpowiedzi

Czy wydatki związane z urządzaniem placu zabaw należy zaliczyć do wydatków inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Michalak Marcin | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć urządzenie do zabezpieczania sieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć wykonanie bezprzewodowej instalacji internetowej łączącej dwa budynki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy remont wydzierżawionej hali produkcyjnej zaliczymy do inwestycji w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy pacjent posiadający kartę EKUZ i przebywający w Polsce czasowo ma prawo do trzymania recepty na leki refundowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy można zmienić termin wykonania nasadzeń zastępczych po jego upływie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Do jakiej grupy sprzętu należy zaklasyfikować powerbank i pendrive?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy można wydać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę na podstawie wniosku spadkobiercy inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Stępień Sylwia | Aktualne

Czy organ architektoniczno-budowlany winien sprawdzić czy wskazana droga spełnia wymagane parametry drogi pożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Kiedy należy pomniejszyć rezerwę celową w związku z ustanowieniem hipoteki na nieruchomości mieszkalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Chudzik Mariusz | Aktualne

W jaki sposób należy przenieść nauczyciela z innej placówki i jednocześnie zwiększyć mu wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakim terminie nastąpi zmiana wymiaru pensum doradców zawodowych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można udzielić jednego zamówienia na usługi ochroniarskie z wykonaniem usługi zastępstw na portierniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy organ powinien żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak należy obliczyć, czy nauczycielkom należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób najlepiej uregulować kwestię przyznawania premii dla pracowników niepedagogicznych szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych powiniwn nowelizować organ prowadzący, czy dyrektor szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik, zobowiązany przez sąd do zwrotu pożytków z najmu, powinien skorygować swoje zeznanie podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy dyrektor szkoły musi uzyskać zgodę organu prowadzącego na podejmowanie dodatkowego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracodawca może zainstalować system monitoringu w pomieszczeniu socjalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy spadkobiercy w zeznaniu podatkowym powinni wykazać wartość ustaloną przez biegłego, czy faktycznie otrzymaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy urlopu na żądanie należy udzielić z puli urlopu bieżącego czy zaległego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak ośrodek powinien dochodzić zwrotu wydatków, czy na podstawie art. 96 ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy w umowie zlecenia można zawrzeć zapis, że strony ograniczają odpowiedzialność zleceniobiorcy do 5 tysięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy koszty poniesione przez żonę mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w działalności męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakim czasie należy dokonać odbioru maszyn i stanowisk po remontach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy postanowienie o zabezpieczeniu alimentacyjnym uprawnia do otrzymania świadczeń wychowawczych i rodzinnych na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć nadwykonania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić ilość godzin ponadwymiarowych do wypłaty nauczyciela logopedii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Budowa ściany oporowej wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy obywatel Ukrainy bez stałego zameldowania na terenie RP może założyć działalność gospodarczą w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Co można zrobić w sprawie uszkodzenia drenażu melioracji wodnej na polu rolnika, jeżeli sprawca nie naprawił szkody?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy pracowników tymczasowych należy wykazywać w rejestrze pracowników narażonych na działanie substancji niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać terapeuta dla dzieci i młodzieży w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy starosta prowadzi obecnie postępowania w zakresie przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Kto powinien wszcząć postępowanie w sprawie odtworzenia rowu melioracyjnego na prywatnej działce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

W jakim terminie pracownik socjalny może wykorzystać dodatkowy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne