Questions and answers

Czy spółka powinna w księgach roku 2016 ująć otrzymaną w kwietniu fakturę dotyczącą roku 2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy tej samej osobie mogą jednocześnie przysługiwać świadczenia z tytułu macierzyństwa w kilku państwach UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy umowę o pracę można wypowiedzieć mailem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w jednostce samorządowej sprawami kadrowymi i naliczaniem wynagrodzeń może zajmować się jeden pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy w przypadku zakupu samochodów w celu ich dalszej odsprzedaży powstanie obowiązek w PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wykonanie oczek wodnych bez jakichkolwiek zezwoleń na działce rolnej jest degradacją gruntów rolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy w zakładzie produkującym wyroby z gumy można pracownikom wyznaczyć miejsce na palarnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zakupy sfinansowane dotacją stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zawodowej rodzinie zastępczej przysługuje zasiłek pielęgnacyjny na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zmiana numerów katalogowych w stosunku do numerów podanych w ofercie stanowi zmianę oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jak amortyzować stary zmodernizowany budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży towarów handlowych dla osoby fizycznej na Ukrainę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinien przedstawić pracownik, który sprawował opiekę nad dzieckiem przebywającym w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie konsekwencje rodzi nieodpłatne świadczenie dla spółki oraz dla wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak na gruncie PCC opodatkować terminowe transakcje walutowe typu forward?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie PCC potraktować pożyczkę udzieloną przez wspólnika (komplementariusza) spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak na gruncie podatku od nieruchomości opodatkować przepompownię ścieków zlokalizowaną w budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Jak należy skorygować zgłoszenia do ZUS-u, aby odprowadzić tylko składkę zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak potraktować wypłacone diety, jeżeli miało miejsce oddelegowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć import towaru z Chin w PKPiR i rejestrach VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo wykazać w świadectwie pracy ilość wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego w przypadku nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak rozliczać przychody z udziału w spółce komandytowej po zmianie wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości gruntowej, która powstała w wyniku podziału większej działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ulegają przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy ZUS może zakwalifikować umowę o dzieło jako umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kto może wprowadzać dane do informatycznego programu kadrowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Na jaki okres powinna być wydana decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy sklasyfikować transformatory niezawierające substancji PCB?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Praca na jakim stanowisku wliczana jest do stażu pracy w służbie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jakim terminie należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć wypłatę uzyskaną z IKZE?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR należy ująć wydatki na opodatkowania i sztućce dołączane do dań sprzedawanych na wynos?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W którym momencie można ująć w PKPiR zakup mieszkania stanowiącego towar handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy amortyzacja środków trwałych będzie mogła być zaliczona do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy brak zapłaty faktury w związku z brakiem możliwości dokonania kompensaty powoduje skutki na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy gmina, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać środki finansowe zabezpieczone w budżecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy gmina mogła wykonać nasadzenia zastępcze na działce leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy gmina może przeprowadzić przetarg za stowarzyszenie, które prowadzi swoją działalność na terenie tej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy instalacyjne prace przemysłowe należy rozliczać w ramach procedury odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy instytucja kultury powinna traktować instytut z Wielkiej Brytanii jako niepodatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość wszczęcia kolejnego postępowania wznowieniowego, jeśli toczy się postępowanie odwoławcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy lekarz rezydent może podpisać klauzulę opt-out?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy limit 15.000 euro stosuje się do umowy zawartej w 2016 r., jeśli przedmiot umowy został wydany w 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy mam obowiązek wystawiania paragonu do przelewu bankowego za należność z tytułu parkowania od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy miejsca postojowe na terenie osiedla są celem publicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy możemy sprzedaż wyroby stalowe ze stawką 23% VAT na żądanie nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można amortyzować środek trwały, którego podatnik nie posiada, ale za który zapłacił?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek stały osobie, której jedynym źródłem dochodu jest emerytura z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy można zrezygnować ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy należy wystawić fakturę korygującą dot. WDT, jeśli kwota VAT jest zerowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy na stronie internetowej z dokumentacją projektową należy także umieszczać wszystkie uzgodnienia projektowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy obowiązek podatkowy w VAT powstaje w miesiącu sprzedaży biletów, czy odbycia się spektaklu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne