Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1990.31.248

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
z dnia 25 czerwca 1990 r.
w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) w związku z częścią A załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej zastrzeżonych w przepisach szczególnych dla organów zniesionych (Dz. U. Nr 63, poz. 334) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz. U. Nr 73, poz. 433) zarządza się, co następuje:
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Jałówka" obszar lasu o powierzchni 277,03 ha w Leśnictwach Remuczewo i Podsupraśl Nadleśnictwa Supraśl, położony w gminach Supraśl i Wasilków w województwie białostockim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1986-1996 jako oddziały lasu 93f, 94, 95, 110d, f, 111, 112, 127i, 128, 129, 143 d, f, j, 144, 145 a, b, j-r, 160 c, f. Celem ochrony jest zachowanie cennego fragmentu Puszczy Knyszyńskiej, obejmującego charakterystyczne dla jej obszaru układy geomorfologiczne i wyróżniającego się bogactwem zbiorowisk roślinnych.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Międzyrzecze" obszar lasu i łąk o łącznej powierzchni 249,86 ha, położony w gminie Szudziałowo w województwie białostockim. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej, odznaczającego się urozmaiconą rzeźbą terenu oraz występowaniem licznych źródlisk, dobrze wykształconych, charakterystycznych dla tego obszaru zbiorowisk roślinnych, jak też wielu chronionych gatunków roślin.
2.
W skład rezerwatu wchodzą:
1)
obszar lasu o powierzchni 248,80 ha w Leśnictwie Łaźnisko Nadleśnictwa Supraśl, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1986-1995 jako oddziały lasu 165, 166, 167a (część), f (część), 184, 185, 202-204, 221, 222,
2)
grunty nie stanowiące własności państwowej o powierzchni 1,06 ha, oznaczone w rejestrze gruntów obrębu Suchy Grud jako działka nr 297/1 (część).
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Krasne" obszar lasu o powierzchni 85,22 ha w Leśnictwie Krasne Nadleśnictwa Supraśl, położony w gminie Supraśl w województwie białostockim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1986-1995 jako oddziały lasu 249f, 250d-i, 269a, 270a-j. Celem ochrony jest zachowanie cennego fragmentu Puszczy Knyszyńskiej, obejmującego dobrze wykształcone zbiorowiska leśne, głównie z grupy borów i borów mieszanych.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Bahno w Borkach" obszar lasu o powierzchni 286,90 ha w Leśnictwie Borki Nadleśnictwa Supraśl, położony w gminach Szudziałowo i Supraśl w województwie białostockim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1986-1995 jako oddziały lasu 305d, f, 306, 307d, g, 308d, f, 309, 310, 311d, 312-314, 315c, f, g. Celem ochrony jest zachowanie cennych, dobrze wykształconych zbiorowisk torfowiskowych o charakterze borealnym, odznaczających się bogactwem flory roślin naczyniowych i mszaków oraz występowaniem dużej liczby gatunków chronionych.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Sokóle" obszar lasu o powierzchni 44,33 ha w Leśnictwie Radziwiłłówka Nadleśnictwa Nurzec, położony w gminie Nurzec-Stacja w województwie białostockim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1974-1984 jako oddziały lasu 64a-d, 83c, d, i. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych zbiorowisk leśnych o typowych dla Wysoczyzny Drohickiej drzewostanach mieszanych, stanowiących ostatnie fragmenty dawnej Puszczy Nurzeckiej.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Grąd Radziwiłłowski" obszar lasu o powierzchni 24,16 ha w Leśnictwie Radziwiłłówka Nadleśnictwa Nurzec, położony w gminie Mielnik w województwie białostockim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1974-1984 jako oddziały lasu 114c, 115a, b. Celem ochrony jest zachowanie naturalnego fragmentu dawnej Puszczy Nurzeckiej, dobrze wykształconego grądu typowego oraz szeregu gatunków chronionych.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Las Cieliczański" obszar lasu o powierzchni 370,58 ha, położony w gminach Gródek i Supraśl w województwie białostockim. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej z licznymi, cennymi zbiorowiskami leśnymi o charakterze naturalnym, reprezentowanymi głównie przez grądy z rzadkim w naszych lasach wiązem górskim, bory mieszane i olsy.
2.
W skład rezerwatu wchodzą obszary lasu:
1)
o powierzchni 130,60 ha w Leśnictwie Krasny Las Nadleśnictwa Dojlidy, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1987-1996 jako oddziały lasu 6 g-o, 7 h, i, l, m, n, 8b, 16, 17, 25,
2)
o powierzchni 239,98 ha w Leśnictwie Cieliczanka Nadleśnictwa Żednia, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1988-1997 jako oddziały lasu 65, 72, 73, 81-83, 91.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Wielki Las" obszar lasu o powierzchni 129,33 ha w Leśnictwie Nowiny Nadleśnictwa Dojlidy, położony w gminie Knyszyn w województwie białostockim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1986-1995 jako oddziały lasu 2 d, f, g, 7c, 8, 9a, 17 c, d, g, h, i, 18 b, c, 19 a, b. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej, obejmującego głównie liczne zbiorowiska leśne o charakterze borowym i o wysokim stopniu naturalności.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Starodrzew Szyndzielski" obszar lasu o powierzchni 79,74 ha w Leśnictwie Szyndziel Nadleśnictwa Czarna Białostocka, położony w gminie Janów w województwie białostockim oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1986-1995 jako oddziały lasu 198, 207 c, d, 208. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej, obejmującego starodrzew typu ciepłolubnego lasu sosnowo-świerkowo-dębowego, charakterystycznego dla północnej części Puszczy Knyszyńskiej, odznaczającego się dużym stopniem naturalności i występowaniem wielu gatunków roślin rzadkich i chronionych.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Szczelina Lechicka" obszar jeziora Kocenko i otaczających je lasów o łącznej powierzchni 41,32 ha w Leśnictwach Niepoczołowice i Mirachowo Nadleśnictwa Kartuzy, położony w gminie Kartuzy w województwie gdańskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1987-1996 jako oddziały lasu 56 c, d, 57d-l, 58a-i. Celem ochrony jest zachowanie kilku charakterystycznych, naturalnych zespołów leśnych i urozmaiconego krajobrazu.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Gałęźna Góra" obszar lasu o powierzchni 34,06 ha w Leśnictwie Biała Nadleśnictwa Gdańsk, położony w gminie Wejherowo w województwie gdańskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1982-1991 jako oddziały lasu 28 c, d, f, 40a (część), b. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych zbiorowisk leśnych, w tym głównie buczyny pomorskiej, rzadkich gatunków roślin oraz pozostałości grodziska wczesnośredniowiecznego i cmentarzyska kurhanowego.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Starodrzew Lubochniański" obszar lasu o powierzchni 22,38 ha w Leśnictwie Kruszewiec Nadleśnictwa Spała, położony w gminie Lubochnia w województwie piotrkowskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1979-1988 jako oddziały lasu 145 f, 146a. Celem ochrony jest zachowanie starodrzewu sosnowo-dębowego naturalnego pochodzenia, mającego duże wartości krajobrazowe, będącego historycznym świadectwem dawnej gospodarki leśnej.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Bukowiec Jabłonnowski" obszar lasu o powierzchni 37,74 ha w Leśnictwie i Nadleśnictwie Jabłonna, położony w gminie Jabłonna w województwie warszawskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1977-1987 jako oddziały lasu 177 b-d, 178a1, a2, a3, b-g, 187a-c, g. Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym z fragmentami drzewostanów bukowych i stanowiskami brzozy czarnej.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Wielki Dział" obszar lasu o powierzchni 120,07 ha w Leśnictwie Pniewo Nadleśnictwa Łomża, położony w gminie Łomża w województwie łomżyńskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1975-1985 jako oddziały lasu 113 a-c, 114 a-c, 116 b-d, 117 a-d, 118 a. Celem ochrony jest zachowanie w stanie nienaruszonym największego w Dolinie Narwi kompleksu lasów łęgowych naturalnego pochodzenia z licznymi drzewami pomnikowymi.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Majdan" obszar lasu o powierzchni 50,60 ha w Leśnictwie Turno Nadleśnictwa Dobieszyn, położony w gminie Stromiec w województwie radomskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1973-1982 jako oddziały lasu 24 j, l, 25 i, 31 d, 32 a, b, 33 a, d, 38 a. Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk lęgowych oraz grądu niskiego z wielogatunkowymi drzewostanami pochodzenia naturalnego.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Starodrzew Dobieszyński" obszar lasu o powierzchni 8,72 ha w Leśnictwie Ksawerów Nadleśnictwa Dobieszyn, położony w gminie Stromiec w województwie radomskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1973-1982 jako oddział lasu 123 g-i. Celem ochrony jest zachowanie istniejącego jeszcze, unikalnego fragmentu dawnej Puszczy Stromieckiej, obejmującego głównie zbiorowiska boru mieszanego ze starodrzewiem dębowo-sosnowym naturalnego pochodzenia.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Dąbrowa Świetlista" obszar lasu o powierzchni 40,13 ha w Leśnictwie Ostrowy Nadleśnictwa Gostynin, położony w gminie Nowe Ostrowy w województwie płockim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1979-1988 jako oddział lasu 95a. Celem ochrony jest zachowanie naturalnego zespołu świetlistej dąbrowy, rzadko u nas spotykanego w tak dobrze wykształconej postaci, z bogatą florą.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Dąbrowa Łącka" obszar lasu i Jeziora Łąckiego Małego o łącznej powierzchni 305,87 ha w Leśnictwie Łąck Nadleśnictwa Łąck, położony w gminie Łąck w województwie płockim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1980-1990 jako oddziały lasu 152-157, 167-169, 171 g, 231, 232 a, i, k, l. Celem ochrony jest zachowanie licznych zbiorowisk roślinnych o charakterze naturalnym, obejmujących m.in. bory mieszane, grądy, łęgi i olsy, jak też Jeziora Łąckiego Małego oraz urozmaiconej rzeźby terenu.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Struga Dobieszkowska" obszar lasu o powierzchni 37,65 ha w Leśnictwie Zimna Woda Nadleśnictwa Grotniki, położony w gminie Stryków w województwie łódzkim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1979-1988 jako oddziały lasu 111 a1 (część), a2, b (część), c, d, 112 a (część), b, c, 113a, 114a, b (część), d, g1 (część), 115 b(część), c, d1 (część), f, 116a, b, c (część), d, 117a, 118 a (część), b, c (część). Celem ochrony jest zachowanie naturalnego krajobrazu strumienia śródleśnego z interesującymi formami morfologicznymi, m.in. jarami i misami źródliskowymi, oraz z dobrze wykształconymi zbiorowiskami leśnymi, głównie łęgowymi i grądowymi.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Dąbrowa Grotnicka" obszar lasu o powierzchni 100,47 ha w Leśnictwie Zimna Woda Nadleśnictwa Grotniki, położony w gminie Zgierz w województwie łódzkim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1981-1990 jako oddziały lasu 78 l(część), m(część), n, 79, 80, 82c, 83a-g, 84a-d, 85a-c. Celem ochrony jest zachowanie rzadko już spotykanego zespołu dąbrowy świetlistej, a także stanowisk roślin ciepłolubnych oraz chronionych.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Dolina Racławki" obszar lasu o powierzchni 473,92 ha w Leśnictwie Dubie Nadleśnictwa Krzeszowice, położony w gminie Krzeszowice w województwie krakowskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1979-1988 jako oddziały lasu 31-34, 34A, 35, 36, 38, 39, 40, 40A, 41-43, 43A, 44a-f, 45-48, 50 d, f, 51, 52 a, b1, b2, c, d, 53, 54. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych drzewostanów buczyny karpackiej, ciepłego lasu bukowego, kwaśnej buczyny niżowej, boru mieszanego i grądu oraz zbiorowisk kserotermicznych i naskalnych charakterystycznych dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Wieliszewskie Łęgi" obszar lasu, zadrzewień, pastwisk i wód o łącznej powierzchni 18,58 ha, położony w gminach Skrzeszew i Nieporęt w województwie warszawskim. Celem ochrony jest zachowanie zróżnicowanych, naturalnych zbiorowisk roślinnych z licznie występującymi gatunkami roślin storczykowatych oraz innych gatunków chronionych i rzadkich.
2.
W skład rezerwatu wchodzą:
1)
obszar lasów i gruntów zadrzewionych o powierzchni 12,99 ha, stanowiący własność Państwa, zarządzany przez Kombinat Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych Wieliszew, oznaczony w ewidencji gruntów PGR Wieliszew, gmina Skrzeszew, jako działka nr 3 (część),
2)
obszar lasów, terenów zadrzewionych i pastwisk o łącznej powierzchni 5,39 ha, nie stanowiący własności państwowej, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Zegrze Południowe - Rybaki w gminie Nieporęt jako działki nr 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 4/3,
3)
rów o powierzchni 0,20 ha, stanowiący własność Państwa, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Zegrze Południowe - Rybaki w gminie Nieporęt jako działka nr 124.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Czerwony Krzyż" obszar lasu o powierzchni 56,33 ha w Leśnictwie Bączki Nadleśnictwa Garwolin, położony w gminie Maciejowice w województwie siedleckim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1976-1986 jako oddziały lasu 103, 104. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska jednego z rzadszych na niżu Polski gatunków storczyka - tajęży jednostronnej oraz innych gatunków roślin chronionych i rzadkich, występujących w zbiorowiskach o charakterze borowym.
Na obszarze rezerwatów zabrania się:
1)
wycinania drzew i krzewów oraz pobierania użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego oraz w rezerwacie określonym w § 22 zabiegów wynikających z potrzeb ochrony i hodowli drzewostanów leśnych; w rezerwacie określonym w § 22 w lasach nie stanowiących własności państwowej dopuszcza się użytkowanie zgodne z zasadami zagospodarowania,
2)
na obszarze rezerwatów określonych w § 4 i 14 wykonywania wszelkich czynności, z wyjątkiem uznanych za niezbędne przez Naczelnego Konserwatora Przyrody,
3)
zmieniania stosunków wodnych, jeżeli taka zmiana mogłaby w sposób istotny naruszyć warunki ekologiczne,
4)
zbierania ziół leczniczych i innych roślin oraz zbierania owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu,
5)
pozyskiwania ściółki leśnej i wypasu zwierząt gospodarskich; zakaz nie dotyczy wypasu zwierząt gospodarskich:
a)
w rezerwacie określonym w § 2 na łące oznaczonej jako działka 297/1 (część),
b)
w rezerwacie określonym w § 22 na terenach pastwisk,
6)
niszczenia gleby, pozyskiwania kopalin i torfu,
7)
zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia oraz zakłócania ciszy,
8)
stosowania wszelkich środków chemicznych; w rezerwacie określonym w § 22 zakaz nie dotyczy gruntów rolnych,
9)
niszczenia i uszkadzania drzew i innych roślin, a w rezerwacie określonym w § 14 również wykaszania traw; w rezerwacie określonym w § 2 zakaz nie dotyczy zbioru siana z łąki oznaczonej jako działka 297/1 (część).
10)
polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków; zakaz nie dotyczy:
a)
w rezerwacie określonym w § 18 selekcyjnego i redukcyjnego odstrzału zwierzyny grubej, po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody,
b)
w rezerwacie określonym w § 21 odstrzału redukcyjnego zwierząt łownych, po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody,
11)
umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
12)
wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
13)
przebywania poza miejscami wyznaczonymi oraz wstępu na obszar rezerwatu określonego w § 4,
14)
w rezerwacie określonym w § 10 używania sprzętu motorowodnego,
15)
w rezerwacie określonym w § 11 niszczenia zabytków archeologicznych lub przemieszczania ich części,
16)
w rezerwacie określonym w § 17 wjeżdżania pojazdami mechanicznymi, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego,
17)
w rezerwacie określonym w § 20 używania w pracach leśnych ciężkiego sprzętu,
18)
w rezerwacie określonym w § 18 kąpieli i używania sprzętu pływającego.
Traci moc zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 81, poz. 380).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.