Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1962.81.380

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 28 lipca 1962 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Dolina Racławki" obszar lasu o powierzchni 62,29 ha w Leśnictwie Dubie Nadleśnictwa Krzeszowice, położony w miejscowościach Dubie i Paczołtowice w gromadzie Krzeszowice powiatu chrzanowskiego województwa krakowskiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzą oddziały lasu 35 b, 36 d, 37 a, 39 b, c, i, 40 a, b, c, d, 40 m, n, o, 44 b, c, 65 a, b oraz części oddziałów 32 d, 35 a, c, 36 b, c, 37 b, 39 a, 40 e, 44 a, 45 d wraz z wewnętrznymi drogami i liniami podziału powierzchniowego, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1956-1966 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone w terenie i na mapie rezerwatu w skali 1:20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych malowniczej doliny rzeki Racławki na wyżynie krakowskiej z wychodniami skał jurajskich oraz naturalnymi zespołami lasu bukowego i roślinności naskalnej.
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew i pobieranie użytków drzewnych, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi specjalnie w tym celu opracowany plan gospodarczy, podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a w szczególności podrostów i nalotów oraz z pozostawieniem w ziemi karpiny; w razie potrzeby, po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody, dopuszczalne jest również wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
b)
zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin i ich części,
d)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
e)
niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin,
f)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
g)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
h)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
i)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
j)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody, z wyjątkiem dróg i linii podziału powierzchniowego.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.