Eksploatacja elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1970.26.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 3 sierpnia 1970 r.
w sprawie eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 150) oraz w związku z § 2 ust. 2 zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 września 1967 r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń energetycznych (Monitor Polski Nr 51, poz. 254) zarządza się, co następuje:
1. 1
Zarządzenie określa szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek, użytkowanych w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
2.
Zarządzenie dotyczy spawarek prostownikowych jedno- i wielostanowiskowych oraz spawarek transformatorowych i wirujących, z tym że w odniesieniu do spawarek wirujących z napędem innym niż silnik elektryczny zarządzenie dotyczy tylko źródła prądu spawania.
Przed przyjęciem do eksploatacji spawarek i zgrzewarek nowych lub po remoncie należy przeprowadzić badania ich stanu technicznego, polegające na wykonaniu prób i pomiarów oraz czynności wymienionych w załączniku do zarządzenia.
Działanie zaworów bezpieczeństwa oraz manometrów w naczyniach ciśnieniowych i zbiornikach sprężonego powietrza należy sprawdzać okresowo w terminach określonych w instrukcji o eksploatacji spawarki (zgrzewarki).
1.
W spawarkach i zgrzewarkach, w których stosuje się chłodzenie wodne, należy zapewnić stałą szczelność i dobry stan połączeń w instalacji wody chłodzącej, w celu niedopuszczenia do wzrostu temperatury i przecieków mogących spowodować zwarcia lub uszkodzenia w obwodzie elektrycznym, transformatorze lub innych częściach urządzenia.
2.
Woda doprowadzona do instalacji chłodzącej nie powinna zawierać szkodliwych zanieczyszczeń mechanicznych oraz powodujących przedwczesne zużycie instalacji chłodzącej.
Temperatury nagrzewania się poszczególnych części spawarki lub zgrzewarki w każdych warunkach ich pracy nie mogą przekraczać dopuszczalnych temperatur dla danej klasy izolacji, określonych w normach lub dokumentacji fabrycznej.
1.
Spawarki i zgrzewarki należy lokalizować możliwie najbliżej miejsca spawania (zgrzewania).
2.
Przy użytkowaniu spawarek należy stosować przewody spawalnicze o długości i przekroju dostosowanym do największego prądu spawania.
Spawarki i zgrzewarki zasilane prądem jednofazowym powinny być możliwie równomiernie rozdzielane na trzy fazy sieci zasilającej.
Spawarki i zgrzewarki w wykonaniu wnętrzowym należy zabezpieczać przed wpływami atmosferycznymi.
Eksploatacja spawarek powinna odbywać się w warunkach uniemożliwiających przepływ prądu spawania w przewodach zerowych i ochronnych obwodów elektrycznych zasilających spawarki lub inne urządzenia w miejscu zainstalowania spawarek.
Przed załączeniem pod napięcie na nowym stanowisku pracy spawarki lub zgrzewarki ruchomej należy sprawdzić poprawność podłączenia do sieci zasilającej oraz właściwe wykonanie ochrony przeciwporażeniowej.
1.
Spawarki i zgrzewarki należy wyłączać spod napięcia w razie dłuższej przerwy w ich pracy.
2.
Przeglądy oraz czynności konserwacyjne i remontowe należy wykonywać po uprzednim wyłączeniu spawarki lub zgrzewarki spod napięcia.
1.
Czynności konserwacyjne należy wykonywać w zakresie i w terminach zgodnych z dokumentacją fabryczną.
2.
Spawarki i zgrzewarki należy czyścić z kurzu, brudu, kropli metali i innych zanieczyszczeń nie rzadziej niż raz w tygodniu.
1.
Przeglądy spawarek i zgrzewarek należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku.
2.
Przeglądy powinny obejmować w szczególności:
1)
badania stanu technicznego określone w załączniku do zarządzenia,
2)
czynności konserwacyjne w zakresie zgodnym z dokumentacją fabryczną,
3)
sprawdzenie i konserwację obwodu elektrycznego zasilającego oraz urządzeń zabezpieczających,
4)
usunięcie zauważonych usterek.
3.
Wyniki badań stanu technicznego (ust. 2 pkt 1) należy uznać za zadowalające, jeżeli spełniają wymagania podane w załączniku do zarządzenia. Wyniki badań stanu technicznego należy odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej.
Wyciąg z instrukcji o eksploatacji określający podstawowe czynności związane z obsługą spawarek i zgrzewarek należy doręczyć za pokwitowaniem pracownikom obsługującym spawarki i zgrzewarki ruchome.
Ruch spawarki lub zgrzewarki powinien być wstrzymany w razie powstania zagrożenia dla zdrowia i życia obsługi oraz stwierdzenia uszkodzeń lub zakłóceń uniemożliwiających normalną eksploatację urządzenia, a w szczególności w razie stwierdzenia:
1)
nadmiernego nagrzewania się części urządzenia,
2)
pojawienia się dymu lub ognia,
3)
wzrostu różnicy temperatur ponad wartość podaną w dokumentacji fabrycznej między temperaturą wody wypływającej i wpływającej do chłodnicy lub odpowiedniego układu chłodzenia,
4)
zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych lub objawów świadczących o wewnętrznych uszkodzeniach.
Stosownie do przepisów art. 21 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 150) w "Przepisach eksploatacji technicznej urządzeń elektrycznych w zakładach przemysłowych" z dnia 9 lutego 1953 r., zatwierdzonych przez Ministra Energetyki, traci moc część XIII "Spawanie elektryczne".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ZAKRES BADAŃ I WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SPAWAREK I ZGRZEWAREK PRZYJMOWANYCH DO EKSPLOATACJI

Lp.Zakres badańWymagania techniczne
zgrzewarkispawarki transformatorowespawarki prostownikowespawarki wirujące
123456
1.Sprawdzenie stanu ochrony przeciwporażeniowej i wykonanie pomiarówOchrona przeciwporażeniowa powinna spełniać wymagania określone w zarządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (Dz. Bud. z 1969 r. Nr 4, poz. 13 i Nr 6, poz. 22).
2.Pomiar napięcia biegu jałowego po stronie wtórnejWielkość napięcia powinna odpowiadać wymaganiom podanym w dokumentacji fabrycznej.
3.Sprawdzenie:

a) szczelności układu chłodzącego,

b) szczelności i działania urządzeń i instalacji sprężonego powietrza

Brak ubytków wody i sprężonego powietrza. Stałość ciśnienia w punkcie zasilania zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji fabrycznej.
4.Pomiar rezystancji (oporu czynnego) izolacji napędu elektrycznegoRezystancja (opór czynny) izolacji powinna spełniać wymagania określone przepisami o eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych.
5.Pomiar rezystancji (oporu czynnego) izolacji transformatora między uzwojeniem wtórnym a pierwotnym oraz uzwojeniem pierwotnym a obudowąRezystancja (opór czynny) izolacji, mierzona megaomomierzem 1000 V, powinna być nie mniejsza niż 2MΩ.
6.Pomiar rezystancji (oporu czynnego) izolacji transformatora między uzwojeniem wtórnym a pierwotnym oraz uzwojeniem pierwotnym i wtórnym a obudowąRezystancja (opór czynny) izolacji, mierzona megaomomierzem 1.000 V, powinna być nie mniejsza niż 2 MΩ.Rezystancja (opór czynny) izolacji, mierzona megaomomierzem 1.000 V, powinna być nie mniejsza od wartości podanych w dokumentacji fabrycznej.
7.Sprawdzenie działania wszystkich mechanizmów, aparatury kontrolno-pomiarowej i regulacyjnej, kierunku obrotów urządzenia napędowego.Poprawne działanie zgodnie z warunkami podanymi w dokumentacji fabrycznej i zgodnie z przepisami eksploatacji w tym zakresie oraz brak nienormalnych objawów.
8.Próba ruchu.Poprawne działanie oraz brak nienormalnych objawów.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 września 1973 r. (M.P.73.43.258) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 października 1973 r.
2 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 września 1973 r. (M.P.73.43.258) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 października 1973 r.