§ 13. - Eksploatacja elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1970.26.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1973 r.
§  13.
1.
Przeglądy spawarek i zgrzewarek należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku.
2.
Przeglądy powinny obejmować w szczególności:
1)
badania stanu technicznego określone w załączniku do zarządzenia,
2)
czynności konserwacyjne w zakresie zgodnym z dokumentacją fabryczną,
3)
sprawdzenie i konserwację obwodu elektrycznego zasilającego oraz urządzeń zabezpieczających,
4)
usunięcie zauważonych usterek.
3.
Wyniki badań stanu technicznego (ust. 2 pkt 1) należy uznać za zadowalające, jeżeli spełniają wymagania podane w załączniku do zarządzenia. Wyniki badań stanu technicznego należy odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej.