Zm.: zarządzenie w sprawie eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1973.43.258

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 24 września 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i 117) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 3 sierpnia 1970 r. w sprawie eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek (Monitor Polski Nr 26, poz. 218) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 skreśla się wyrazy "do metali",
2)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Eksploatacja spawarek powinna odbywać się w warunkach uniemożliwiających przepływ prądu spawania w przewodach zerowych i ochronnych obwodów elektrycznych zasilających spawarki lub inne urządzenia w miejscu zainstalowania spawarek."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.