Wydawanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.68.423

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1945 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 6 września 1935 r.
o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 55 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:
(1) 1
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszać należy:
1)
akty ustawodawcze,
2)
umowy z innymi państwami,
3)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i Ministrów, wydane celem wykonania aktów ustawodawczych i z powołaniem się na nie,
4)
oświadczenia rządowe, stwierdzające spełnienie się warunków, od których zależy moc obowiązująca umów z innymi państwami, oraz oświadczenia rządowe o przystąpieniu państw obcych do umów zawartych przez Rzeczpospolitą Polską i o dokonanych ratyfikacjach.
(2)
Ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej innych aktów prawnych nastąpić może z mocy szczególnego przepisu aktu ustawodawczego.
(1)
Na każdym numerze Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oznacza się dzień jego wydania.
(2)
Akty prawne, wymienione w art. 1, uważa się za prawnie ogłoszone w dniu wydania numeru Dziennika Ustaw, w którym są zamieszczone.

Akty ustawodawcze i rozporządzenia, ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzą w życie ósmego dnia po dniu ogłoszenia, jeżeli same nie stanowią inaczej.

(1)
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydaje Minister Sprawiedliwości.
(2)
W razie wątpliwości, czy rozporządzenie Ministra odpowiada warunkom, wymaganym do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, rozstrzyga Prezes Rady Ministrów.
(1)
Błędy w tekstach aktów prawnych, ogłoszonych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, prostuje się w sposób następujący:
1)
błąd, spowodowany niezgodnością oryginalnego tekstu ustawy z jej brzmieniem uchwalonem, jak również błąd, spowodowany wadliwem brzmieniem oryginału dekretu, rozporządzenia lub zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, prostuje obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej;
2)
błąd, spowodowany niezgodnością oryginalnego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z uchwałą tej Rady, prostuje obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów;
3)
błąd, spowodowany niezgodnością nadesłanego do ogłoszenia tekstu umowy z innem państwem lub jej przekładu z oryginalnym dokumentem umowy, prostuje obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych;
4)
błąd, spowodowany wadliwem brzmieniem oryginału innego aktu z pośród wymienionych w art. 1, prostuje obwieszczenie tych władz, które akt wydały lub podały do wiadomości;
5)
błąd, polegający na ogłoszeniu aktu niezgodnie z jego oryginałem, prostuje obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości.
(2)
Obwieszczenia, wymienione w ust. 1, ogłasza się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
(1)
Warunki prenumeraty Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, ceny numerów pojedynczych oraz zwolnienia od opłat z tytułu prenumeraty ustala Minister Sprawiedliwości.
(2)
Bibljoteki publiczne otrzymują na żądanie egzemplarz Dziennika Ustaw bezpłatnie, jeżeli nie otrzymują go na mocy innych przepisów.

Organa administracji państwowej, oznaczone przez właściwych ministrów, obowiązane są udostępnić ludności bezpłatne przeglądanie Dziennika Ustaw.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.

(1)
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2)
Z dniem wejścia w życie dekretu niniejszego traci moc obowiązującą rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) oraz ustawa z dnia 12 lutego 1930 r. w sprawie zmiany powyższego rozporządzenia (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 89).
1 Art. 1 ust. 1 zmieniony przez art. 1 dekretu z dnia 29 września 1945 r. (Dz.U.45.55.305) zmieniającego nin. dekret z dniem 7 maja 1945 r.