Art. 6. - Wydawanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.68.423

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1945 r.
Art.  6.
(1)
Warunki prenumeraty Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, ceny numerów pojedynczych oraz zwolnienia od opłat z tytułu prenumeraty ustala Minister Sprawiedliwości.
(2)
Bibljoteki publiczne otrzymują na żądanie egzemplarz Dziennika Ustaw bezpłatnie, jeżeli nie otrzymują go na mocy innych przepisów.