Wydawanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.58.524

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1993 r.

USTAWA
z dnia 30 grudnia 1950 r.
o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

1.
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się:
1)
ustawy i dekrety z mocą ustawy,
2) 1
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, Rady Państwa, Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i ministrów oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wydane celem wykonania ustaw lub dekretów i z powołaniem się na zawarte w nich upoważnienie,
3)
umowy, zawarte przez Państwo Polskie z innymi państwami, oraz oświadczenia rządowe w sprawie mocy obowiązującej tych umów, ich ratyfikacji oraz uczestnictwa w nich innych państw,
4)
obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów o utracie mocy dekretów wskutek nieprzedłożenia ich Sejmowi do zatwierdzenia albo wskutek odmowy zatwierdzenia ich przez Sejm.
2.
Ogłoszenie innych aktów prawnych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić z mocy szczególnego przepisu ustawowego.
1.
W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zwanym w dalszych przepisach w skróceniu "Monitor Polski", ogłasza się:
1)
zarządzenia i postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej,
2)
uchwały Rady Państwa, Rady Ministrów i Prezydium Rządu,
3)
zarządzenia państwowych władz naczelnych i urzędów centralnych, wydane celem wykonania ustaw lub dekretów z powołaniem się na zawarte w nich upoważnienie,
4)
inne zarządzenia, decyzje, instrukcje, okólniki i obwieszczenia państwowych władz naczelnych i urzędów centralnych.
2.
Ogłoszenie w Monitorze Polskim aktów prawnych, wymienionych w ust. 1, następuje, gdy jest przewidziane w obowiązującym przepisie lub w ogłaszanym akcie prawnym albo gdy uzna je za wskazane władza lub urząd, który wydał akt prawny.
3.
Ponadto w Monitorze Polskim zamieszcza się akty prawne władz i urzędów oraz ogłoszenia instytucji i osób, jeżeli prawo tego wymaga.
4.
Prezes Rady Ministrów może zarządzić ogłoszenie w Monitorze Polskim również innych aktów prawnych.
1.
Na każdym numerze dziennika oznacza się dzień jego wydania.
2.
Dzień wydania jest dniem prawnego ogłoszenia aktów, zamieszczonych w numerze.

Akty prawne, ogłoszone w dzienniku, wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, jeżeli same nie stanowią inaczej.

1.
Wydawanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Monitora Polskiego należy do zakresu działania Prezesa Rady Ministrów.
2.
Prezes Rady Ministrów rozstrzyga, czy akt prawny ministra, urzędu centralnego lub podległych władz i urzędów odpowiada warunkom ogłoszenia.
1.
Prezes Rady Ministrów prostuje błędy w ogłoszonych tekstach aktów prawnych.
2.
Minister Spraw Zagranicznych prostuje błędy w ogłoszonym tekście lub przekładzie umowy z innymi państwami oraz w tekście oświadczeń rządowych w sprawie mocy obowiązującej umów międzynarodowych, ich ratyfikacji i uczestnictwa w nich innych państw.
3.
Sprostowanie błędów następuje w drodze obwieszczenia, ogłoszonego w dzienniku, w którym ogłoszono prostowany tekst lub przekład.

Prezydia gminnych, miejskich i dzielnicowych oraz powiatowych rad narodowych obowiązane są udostępnić ludności bezpłatne przeglądanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Monitora Polskiego.

Tracą moc obowiązującą:

1)
dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 68, poz. 423),
2)
dekret z dnia 29 września 1945 r. o zmianie i uzupełnieniu przepisów o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 305),
3)
pkt b) i c) art. 3 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Prasowej PAP (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 278).

Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1951 r.

1 Art. 1 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 57 ustawy z dnia 29 stycznia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U.93.7.34) z dniem 1 marca 1993 r.
2 Art. 4 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 20 września 1991 r. (Dz.U.91.94.420) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 listopada 1991 r.