Sprostowanie błędów w ustawie o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955. - Dz.U.1950.53.488 - OpenLEX

Sprostowanie błędów w ustawie o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.53.488

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 1950 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 10 listopada 1950 r.
o sprostowaniu błędów w ustawie o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950 - 1955.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 68, poz. 423 i z 1945 r. Nr 55, poz. 305) prostuje się następujące błędy w ustawie z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950 - 1955 (Dz. U. R. P. Nr 37, poz. 344):
1)
w rozdziale 2 ust. 62 wiersz czwarty zamiast "850 km" powinno być "800 km",
2)
w rozdziale 4 ust. 7 powinno być skreślone końcowe zdanie: "Rozbudować Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
3)
w rozdziale 4 ust. 9 na końcu po kropce powinno być umieszczone zdanie: "Celem zapewnienia rozwoju Olsztyna jako ośrodka kulturalnego województwa, stworzyć w Olsztynie Wyższą Szkolę Rolniczą",
4)
w rozdziale 4 ust. 19 zamiast wyrazów "kanale Modrzejów - Przewóz; wybudować zbiornik na Dunajcu dla celów ochronnych przeciwpowodziowej i energetycznych" powinno być "kanalizacji Górnej Wisły pod Krakowem",
5)
w rozdziale 5 ust. 2 na końcu przed kropką powinny być dodane wyrazy "oraz upoważnia się Radę Ministrów do wprowadzenia, w ramach przedstawionych Sejmowi do zatwierdzenia projektów rocznych narodowych planów gospodarczych, koniecznych w toku praktycznej realizacji planu 6-letniego uzupełnień i zmian w zadaniach, wynikających z niniejszej ustawy".