Art. 5. - Wydawanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.68.423

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1945 r.
Art.  5.
(1)
Błędy w tekstach aktów prawnych, ogłoszonych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, prostuje się w sposób następujący:
1)
błąd, spowodowany niezgodnością oryginalnego tekstu ustawy z jej brzmieniem uchwalonem, jak również błąd, spowodowany wadliwem brzmieniem oryginału dekretu, rozporządzenia lub zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, prostuje obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej;
2)
błąd, spowodowany niezgodnością oryginalnego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z uchwałą tej Rady, prostuje obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów;
3)
błąd, spowodowany niezgodnością nadesłanego do ogłoszenia tekstu umowy z innem państwem lub jej przekładu z oryginalnym dokumentem umowy, prostuje obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych;
4)
błąd, spowodowany wadliwem brzmieniem oryginału innego aktu z pośród wymienionych w art. 1, prostuje obwieszczenie tych władz, które akt wydały lub podały do wiadomości;
5)
błąd, polegający na ogłoszeniu aktu niezgodnie z jego oryginałem, prostuje obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości.
(2)
Obwieszczenia, wymienione w ust. 1, ogłasza się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.