Sprostowanie błędów w dekrecie o zmianie dekretu o opłacie skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.52.483

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 1950 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 24 listopada 1950 r.
prostujące błędy w dekrecie o zmianie dekretu o opłacie skarbowej.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 68, poz. 423 i z 1945 r. Nr 55, poz. 305) prostuje się w dekrecie z dnia 26 października 1950 r. o zmianie dekretu o opłacie skarbowej (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 453) następujące błędy:
w art. 1.II pkt 7) w poz. 6:
1)
pod lit. b) zamiast "1.000 zł" powinno być "100 zł",
2)
po lit. b) powinny być dodane dwie dalsze litery w brzmieniu:

"c) upoważniające do odebrania sumy pieniężnej przekraczającej 10.000 zł 500 zł

d) inne pełnomocnictwa 1.000 zł".