Wydawanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.3.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 23 grudnia 1927 r.
w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej winny być ogłaszane:

1)
ustawy państwowe;
2)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą ustawy;
3)
uchwały Sejmu, powzięte w myśl art. 44 ust. 7 Konstytucji, uchylające wyżej w punkcie 2 wymienione rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, a podpisane przez Marszałka Sejmu
4)
umowy międzynarodowe, zawarte na zasadzie art. 49 Konstytucji, oraz zatwierdzone w drodze prawodawczej lub zawarte z mocy upoważnienia ustawowego umowy Rzeczypospolitej z Wolnem Miastem Gdańskiem;
5)
dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej, wydane w zakresie Najwyższego Zwierzchnictwa sił zbrojnych Państwa (art. 46 Konstytucji i rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 sierpnia 1926 r., Dz. U. R. P. Nr 79, poz. 444);
6)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, wydane na podstawie art. 44 ust. 2 Konstytucji, oraz rozporządzenia Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, o ile stanowią ogólnie o prawach lub obowiązkach obywateli i są wydane z upoważnienia ustawy oraz z powołaniem się na nią;
7)
oświadczenia Prezesa Rady Ministrów, wymieniające rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą ustawy, które tracą moc obowiązującą wskutek niezłożenia ich Sejmowi w myśl art. 44 ust. 7 Konstytucji;
8)
oświadczenia Rządu, stwierdzające zajście warunków, od których zależy moc obowiązująca umów międzynarodowych, oraz oświadczenia Rządu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej imieniem Wolnego Miasta Gdańska lub o przystąpieniu państw obcych do umów międzynarodowych, zawartych przez Rzeczpospolitą Polską;
9)
oświadczenia Prezesa Rady Ministrów o wyrażeniu, wymaganej ustawą, zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego aktów, wspomnianych w punkcie 1 i 2;
10)
inne akty prawne, których ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej winno nastąpić z mocy szczególnego przepisu ustawy.

Na każdym numerze Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej będzie uwidoczniony dzień i miejsce jego wydania.

Akty prawne, wymienione w art. 1, uważa się za prawnie ogłoszone w dniu wydania numeru Dziennika Ustaw, w którym są umieszczone.

Ustawy i rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą ustawy zyskują moc obowiązującą w czasie przez nie same określonym.

Dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 1 p. 4) oraz rozporządzenia, wymienione w art. 1 p. 5, zyskują moc obowiązującą z dniem piętnastym po dniu ogłoszenia, o ile w nich inaczej nie postanowiono.

Uchwały sejmowe, wymienione w art. 1 p. 3, winny być ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu dni trzech od chwili ich powzięcia.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydaje Minister Sprawiedliwości.

W razie podniesionych wątpliwości, czy wymienione w art. 1 punkt 6 rozporządzenia mają być ogłoszone w Dzienniku Ustaw, rozstrzyga Rada Ministrów.

Błędy powstałe przy ogłaszaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej aktów, wymienionych w art. 1, prostowane będą w drodze obwieszczeń, ogłaszanych w Dzienniku Ustaw z zachowaniem następujących przepisów:

a)
jeśli błąd zdarzył się w oryginale ustawy i polega na sporządzeniu tekstu niezgodnego z brzmieniem uchwalonem, błąd prostuje obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej, podpisane przez Prezesa Rady Ministrów i ministrów, którzy podpisali daną ustawę;
b)
jeśli błąd zdarzył się w oryginale innego aktu, wymienionego w art. 1, błąd prostuje obwieszczenie tych władz, które dany akt wydały lub podały do wiadomości; błąd w oryginale rozporządzenia Rady Ministrów prostuje obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów. Obwieszczenia, wspomniane w ustępie niniejszym, winny być podpisane przez osoby urzędowe, których podpisy są uwidocznione na prostowanym akcie; obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej, prostujące błąd w oryginale rozporządzenia, wymienionego w art. 1 p. 2, podpisuje Prezes Rady Ministrów i ministrowie, którym poruczono wykonanie rozporządzenia.

Błąd w nadesłanym do ogłoszenia tekście umowy międzynarodowej lub w przekładzie jej tekstu autentycznego prostuje obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych;

c)
jeśli błąd polega na niezgodnem z oryginałem ogłoszeniu danego aktu, błąd prostuje w drodze obwieszczenia Minister Sprawiedliwości.

Sądy, władze centralne, urzędy administracji ogólnej i skarbowej winny prenumerować Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Ministrów władna jest na wniosek właściwego ministra ustalić listę innych urzędów i instytucyj państwowych i samorządowych, które są obowiązane prenumerować Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Bibljoteki publiczne otrzymują na żądanie egzemplarz Dziennika Ustaw bezpłatnie, o ile go nie otrzymują na mocy innych przepisów.

Władze państwowe i samorządowe, oznaczone rozporządzeniami właściwych ministrów, obowiązane są udostępnić ludności bezpłatne przeglądanie Dziennika Ustaw.

Warunki prenumeraty Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz ceny poszczególnych numerów ustala Minister Sprawiedliwości.

Rozporządzenie niniejsze nie narusza w niczem poszczególnych przepisów dotyczących ogłaszania rozporządzeń Rządu, w przepisach tych oznaczonych.

Zarządzenia o wywłaszczeniu gruntów, wydawane na zasadzie dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. P. P. P. Nr 14, poz. 162) oraz statuty spółek, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 400) miały być ogłaszane w Dzienniku Praw Państwa, - będą ogłaszane w gazecie rządowej.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości oraz innym właściwym ministrom.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Z chwilą wejścia w życie rozporządzenia niniejszego traci moc obowiązującą ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 400) oraz ustawa z dnia 11 grudnia 1924 r. o zmianie ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr 1, poz. 1).

1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 i 4 ustawy z dnia 12 lutego 1930 r. (Dz.U.30.13.89) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 1930 r.
2 Art. 4 dodany przez art. 2 ustawy z dnia 12 lutego 1930 r. (Dz.U.30.13.89) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 1930 r.
3 Art. 5 zmieniony przez art. 3 i według numeracji ustalonej przez art. 4 ustawy z dnia 12 lutego 1930 r. (Dz.U.30.13.89) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 1930 r.
4 Art. 6 według numeracji ustalonej przez art. 4 ustawy z dnia 12 lutego 1930 r. (Dz.U.30.13.89) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 1930 r.
5 Art. 7 według numeracji ustalonej przez art. 4 ustawy z dnia 12 lutego 1930 r. (Dz.U.30.13.89) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 1930 r.
6 Art. 8 według numeracji ustalonej przez art. 4 ustawy z dnia 12 lutego 1930 r. (Dz.U.30.13.89) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 1930 r.
7 Art. 9 według numeracji ustalonej przez art. 4 ustawy z dnia 12 lutego 1930 r. (Dz.U.30.13.89) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 1930 r.
8 Art. 10 według numeracji ustalonej przez art. 4 ustawy z dnia 12 lutego 1930 r. (Dz.U.30.13.89) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 1930 r.
9 Art. 11 według numeracji ustalonej przez art. 4 ustawy z dnia 12 lutego 1930 r. (Dz.U.30.13.89) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 1930 r.