Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w przedmiocie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.13.89

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1930 r.

USTAWA
z dnia 12 lutego 1930 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w przedmiocie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr. 3, poz. 18).

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

W art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) umieszcza się po punkcie 2 nowy punkt 3 w następującem brzmieniu:

"uchwały Sejmu, powzięte w myśl art. 44 ust. 7 Konstytucji, uchylające wyżej w punkcie 2 wymienione rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, a podpisane przez Marszałka Sejmu".

Po art. 3 powyższego rozporządzenia wstawia się nowy w brzmieniu następującem:

"Uchwały sejmowe, wymienione w art. 1 p. 3, winny być ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu dni trzech od chwili ich powzięcia".

Art. 4 ustęp 2 rozporządzenia zmienia się w ten sposób, że w miejsce słów: "czy akt podpada pod postanowienia art. 1" umieszcza się następujące słowa: "czy wymienione w art. 1 punkt 6 rozporządzenia mają być ogłoszone w Dzienniku Ustaw".

Numerację punktów 3 do 9 art. 1 powyższego rozporządzenia przesuwa się o jeden.

Również przesuwa się o l numerację artykułów 4 do 10.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. O ile jednak chodzi o wymienione w art. 1 punkt 3 uchwały Sejmu, ma ona zastosowanie także do tych uchwał sejmowych, które powzięte zostały jeszcze przed ogłoszeniem niniejszej ustawy.