Art. 9. - Wydawanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.68.423

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1945 r.
Art.  9.
(1)
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2)
Z dniem wejścia w życie dekretu niniejszego traci moc obowiązującą rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) oraz ustawa z dnia 12 lutego 1930 r. w sprawie zmiany powyższego rozporządzenia (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 89).