Art. 4. - Wydawanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.68.423

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1945 r.
Art.  4.
(1)
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydaje Minister Sprawiedliwości.
(2)
W razie wątpliwości, czy rozporządzenie Ministra odpowiada warunkom, wymaganym do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, rozstrzyga Prezes Rady Ministrów.