K 399/45 - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSN(K) 1946/1-2/35

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1946 r. K 399/45

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Prezes Sądu Najwyższego K. Bzowski; Sędziowie: St. Wyrobek (sprawozdawca), M. Sokalski; Prokurator: St. Szafraniec.

Sentencja

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu kasacji Antoniny G. osk. z art. 1 dekretu z dnia 12.XII 1944 r. o zwalczaniu potajemnego gorzelnictwa (Dz. U. R. P. Nr 15, poz. 85), założonej od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 5 października 1945 r.,

na zasadzie art. 529 k. p. k., kasację oskarżonej oddalił.

Uzasadnienie faktyczne

Oskarżona zarzuca między innymi w kasacji: a) że dekret z dnia 12.XII 1944 r. (Dz. U. R. P. Nr 15, poz. 85) nie mógł obowiązywać w czasie popełnienia przestępstwa, ponieważ nie był on w owym czasie ogłoszony należycie na lewym brzegu Wisły;

(...)

do a). Należyte ogłoszenie ustawy dokonywa się przez ogłoszenie jej w Dzienniku Ustaw Rz. P. Innej formy ogłoszenia nie przewiduje ani konstytucja, ani też żadna inna ustawa. O ile moc obowiązująca ustawy nie jest ograniczona w samej ustawie do ściśle określonej części Państwa, to odnosi się do całości Państwa. Fakt, iż część Państwa znajduje się pod okupacją nieprzyjacielską, ma tylko ten skutek, iż przepisy wydanej ustawy nie mogą być tymczasowo stosowane, nie mniej moc prawna wydanej ustawy rozciąga się także na obszar okupowany, gdyż przez fakt okupacji suwerenność Państwa jest ograniczona tylko faktycznie, a nie prawnie. To też o ile chodzi o obszar okupowany, to wydane przez uprawniony czynnik ustawodawczy ustawy wchodziły w zastosowanie siłą rzeczy z chwilą uwalniania terenu Państwa spod okupacji, bez potrzeby ponownego ich ogłaszania. (...)