Uposażenie i inne należności pieniężne otrzymywane przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.115.1198

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 grudnia 2000 r.
w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 80, poz. 496, Nr 106, poz. 678 i Nr 141, poz. 943 i 944 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 500 i Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 1
 
1.
Rozporządzenie określa uposażenie i inne należności pieniężne otrzymywane przez wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa:
1) 2
żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe:
a)
w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy organizacjach międzynarodowych oraz przy międzynarodowych strukturach wojskowych,
b)
w organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych,
c)
w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "placówkami zagranicznymi",
2)
żołnierzy skierowanych w charakterze obserwatorów wojskowych lub osób posiadających status obserwatora wojskowego do misji specjalnych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
3)
żołnierzy skierowanych do polskich kontyngentów wojskowych wydzielonych z Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do operacji wojskowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych oraz do kwater głównych, dowództw i sztabów tych operacji,
4)
żołnierzy uczestniczących w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych i antyterrorystycznych,
5)
żołnierzy skierowanych na szkolenia i ćwiczenia wojskowe,
6)
żołnierzy uczestniczących w przedsięwzięciach reprezentacyjnych.
§  2. 3
 
1.
W czasie pełnienia służby poza granicami państwa żołnierzowi przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, uposażenie i inne należności pieniężne z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej.
2.
Żołnierzowi nie przysługują należności z tytułu przeniesienia służbowego, określone w przepisach w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe.
3.
Żołnierz, o którym mowa w § 1 pkt 2-6, przez cały czas pełnienia służby poza granicami państwa otrzymuje uposażenie zasadnicze w wysokości przysługującej mu z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na wysokość tego uposażenia.

Należności pieniężne żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w polskich przedstawicielstwach wojskowych, w organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych oraz w placówkach zagranicznych 4

§  3. 5
Żołnierz, o którym mowa w § 1 pkt 1, otrzymuje:
1)
należność zagraniczną,
2)
dodatek wojenny,
3) 6
(uchylony),
4) 7
(uchylony),
5)
zasiłek adaptacyjny,
6)
należności pieniężne z tytułu podróży służbowej odbywanej poza miejscowością, w której pełni służbę.
§  4. 8
 
1. 9
Żołnierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 1, przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, należność zagraniczna, w wysokości określonej przy zastosowaniu następujących mnożników:
1)
do 6,9 - zajmującemu stanowisko służbowe o stopniu etatowym nie niższym niż generała brygady (kontradmirała) albo stanowisko służbowe attaché obrony, doradcy do spraw obronnych lub starszego doradcy wojskowego w placówce zagranicznej,
2)
do 6,5 - zajmującemu stanowisko służbowe przedstawiciela wojskowego o stopniu etatowym niższym niż generała brygady (kontradmirała) albo stanowisko służbowe szefa zespołu łącznikowego lub zastępcy attaché obrony,
3)
do 6,0 - zajmującemu inne niż wymienione w pkt 1 i 2 stanowisko służbowe przewidziane dla oficera starszego,
4)
do 5,4 - zajmującemu stanowisko służbowe przewidziane dla oficera młodszego,
5)
do 5,0 - zajmującemu inne niż wymienione w pkt 1-4 stanowisko służbowe

- stawki dodatku zagranicznego bazowego ustalonego dla państwa, w którym żołnierz pełni służbę, na podstawie przepisów dotyczących dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej, wydanych na podstawie art. 30 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403), zwanej dalej "kwotą bazową".

2.
Żołnierzowi pełniącemu służbę w placówce zagranicznej stawkę należności zagranicznej, wynikającą z ust. 1, podwyższa się o 20% kwoty bazowej.
3.
Mnożnik należności zagranicznej, o którym mowa w ust. 1:
1)
żołnierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b, ustala szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach wyznaczania żołnierzy do służby poza granicami państwa,
2)
żołnierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, ustala Minister Obrony Narodowej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, z uwzględnieniem rangi wynikającej ze stopnia wojskowego.
§  5. 10
 
1.
Należność zagraniczna, o której mowa w § 4, przysługuje żołnierzowi od dnia objęcia stanowiska służbowego poza granicami państwa do dnia zwolnienia z tego stanowiska.
2.
Należność zagraniczną za jeden dzień oblicza się w wysokości 1/30 części jej miesięcznej stawki.
3.
W razie odwołania żołnierza ze stanowiska służbowego w miesiącu, za który wypłacono mu należność zagraniczną, oraz w razie zgonu żołnierza należność wypłacona za ten miesiąc nie podlega zwrotowi.
§  6. 11
 
1.
Wypłaty należności zagranicznej dokonuje się miesięcznie z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który należność przysługuje.
2.
Należność zagraniczna jest wypłacana na pisemny wniosek żołnierza:
1)
w złotych - na wskazany rachunek bankowy w kraju, albo
2)
w walucie kwoty bazowej ustalonej dla państwa, w którym żołnierz pełni służbę, lub w walucie tego państwa - gotówką, w polskim przedstawicielstwie wojskowym lub placówce zagranicznej poza granicami kraju.
3.
Na pisemny wniosek żołnierza należność zagraniczna może być przekazywana w walucie określonej w ust. 2 pkt 2 również na rachunek w banku w kraju lub poza granicami kraju. W takim przypadku koszty opłat bankowych ponosi żołnierz.
4.
W przypadku gdy należność zagraniczna jest wypłacana w innej walucie niż kwota bazowa ustalona dla państwa, w którym żołnierz pełni służbę, wysokość należności ustala się według średniego kursu tej waluty w Narodowym Banku Polskim, obowiązującego w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który należność przysługuje.
§  7. 12
(uchylony).
§  8.
1.
Dodatek wojenny, o którym mowa w § 3 pkt 2, przysługuje w razie przebywania w strefie działań wojennych.
2. 13
Stawka dodatku wojennego wynosi 1% stawki należności zagranicznej, ustalonej dla grupy IXd, o której mowa w § 17 ust. 1, za każdy dzień pobytu w strefie działań wojennych.
3.
Minister właściwy do spraw zagranicznych, w drodze obwieszczenia, ustala strefy działań wojennych oraz dzień rozpoczęcia i zakończenia w nich działań wojennych.
4. 14
Dodatek wojenny wypłaca się miesięcznie z dołu, do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz spełnił warunki do jego otrzymania. Do ustalania i wypłacania dodatku wojennego przepisy § 6 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
§  9. 15
(uchylony).
§  10. 16
(uchylony).
§  11.
1. 17
Zasiłek adaptacyjny, o którym mowa w § 3 pkt 5, wypłaca się żołnierzowi wyznaczonemu po raz pierwszy na stanowisko służbowe w polskim przedstawicielstwie wojskowym, organizacji międzynarodowej, międzynarodowej strukturze wojskowej lub jednostce organizacyjnej, o których mowa w § 1 pkt 1, albo przenoszonemu na takie stanowisko służbowe w innym państwie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Żołnierzowi przeniesionemu na stanowisko służbowe w innym państwie w okresie 2 lat od wyznaczenia do pełnienia służby na dotychczasowym stanowisku poza granicami państwa zasiłek adaptacyjny nie przysługuje.
3. 18
Zasiłek adaptacyjny wynosi 260% kwoty bazowej.
4. 19
Zasiłek adaptacyjny wypłaca się niezwłocznie po objęciu stanowiska służbowego poza granicami państwa. Do wypłacania zasiłku adaptacyjnego przepisy § 6 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio, z tym że do ustalenia wysokości zasiłku adaptacyjnego stosuje się średnie kursy walut obowiązujące w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, w którym zasiłek jest wypłacany.
5. 20
Na pisemny wniosek żołnierza zasiłek adaptacyjny może być wypłacony również bezpośrednio przed wyjazdem z kraju. W takim przypadku zasiłek jest wypłacany gotówką, w złotych, przez jednostkę organizacyjną finansującą pełnienie służby za granicą.
6. 21
(uchylony).
7. 22
(uchylony).
§  12. 23
 
1.
W razie odbywania podróży służbowej, o której mowa w § 3 pkt 6, żołnierzowi przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów, płatne w walutach obcych, na zasadach określonych dla zagranicznych podróży służbowych w przepisach w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe, z zastrzeżeniem ust. 2-5.
2.
W przypadku odbywania podróży służbowej na terytorium państwa, w którym żołnierz pełni służbę, dieta wynosi 25% stawki diety ustalonej dla tego państwa; jeżeli podróż trwa krócej niż 12 godzin, dieta nie przysługuje.
3.
W przypadku odbywania podróży służbowej poza granicami państwa, w którym żołnierz pełni służbę, dieta wynosi 50% stawki diety ustalonej dla państwa stanowiącego cel podróży.
4.
Za czas podróży służbowej odbywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 1, przysługują zwrot kosztów przejazdów i noclegów lub ryczałty za nocleg, ustalone na zasadach dotyczących żołnierzy odbywających krajowe podróże służbowe w przepisach o należnościach żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe.
5.
Zwrot kosztów przejazdów nie przysługuje żołnierzowi otrzymującemu, na podstawie przepisów o pełnieniu służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa, ryczałt z tytułu używania do celów służbowych samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru będącego w jego posiadaniu, w razie odbywania przez żołnierza podróży służbowej poza miejscowością pełnienia służby na odległości do 100 km w obie strony łącznie.

Należności pieniężne żołnierzy skierowanych w charakterze obserwatorów wojskowych lub osób posiadających status obserwatora wojskowego do misji specjalnych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych 24

§  13. 25
Żołnierz, o którym mowa w § 1 pkt 2, otrzymuje:
1)
jednorazową należność pieniężną,
2)
należność zagraniczną.
§  14. 26
 
1.
Żołnierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 2, przysługuje jednorazowa należność pieniężna w wysokości miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, nieobjętego obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, w stopniu wojskowym plutonowego, z wysługą do dwóch lat, na stanowisku służbowym zaszeregowanym do grupy uposażenia U-32.
2.
Jednorazową należność pieniężną wypłaca się w złotych po wydaniu decyzji o wyznaczeniu do pełnienia służby poza granicami państwa.
3.
Jednorazowa należność pieniężna podlega zwrotowi, jeżeli decyzja o wyznaczeniu do pełnienia służby poza granicami państwa została uchylona przed dniem wyjazdu z kraju z powodu prawomocnego ukarania żołnierza za przewinienie dyscyplinarne albo ukarania za wykroczenie lub skazania za przestępstwo, w tym skarbowe, albo zawieszenia w czynnościach służbowych, albo też na wniosek żołnierza.
4.
Jednorazową należność pieniężną wypłaca jednostka wojskowa, w której żołnierz przygotowuje się do pełnienia służby poza granicami państwa.
5. 27
W sytuacji wyjątkowej, bezpośrednio przed wyjazdem żołnierza do misji specjalnej organizacji międzynarodowej i sił wielonarodowych, gdy nie została jeszcze wydana decyzja o wyznaczeniu żołnierza do pełnienia służby poza granicami państwa, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz przygotowuje się do pełnienia służby poza granicami państwa, może zezwolić na wypłacenie zaliczki na poczet przysługującej jednorazowej należności pieniężnej. Zaliczka powinna być rozliczona w ciągu miesiąca od dnia jej wypłacenia.
§  14a. 28
 
1.
Żołnierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 2, przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2-4, miesięczna należność zagraniczna w wysokości określonej przy zastosowaniu następujących mnożników kwoty bazowej:
1)
3,6 - oficerowi starszemu,
2)
3,3 - innemu żołnierzowi.
2.
Stawkę należności zagranicznej, wynikającą z ust. 1, zmniejsza się o kwotę środków pieniężnych wypłaconych miesięcznie żołnierzowi przez misję specjalną organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych.
3.
W przypadku gdy środki pieniężne wypłacone miesięcznie żołnierzowi przez misję specjalną organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych są wyższe od stawki należności zagranicznej, należność ta nie przysługuje.
4.
Należność zagraniczną wypłaca się na pisemny wniosek żołnierza, na podstawie decyzji dyrektora jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach wyznaczenia żołnierzy do służby poza granicami państwa.
5.
Należność zagraniczna przysługuje żołnierzowi od dnia przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do dnia jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju.
6.
Wypłata należności zagranicznej następuje miesięcznie z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, na wskazany przez żołnierza rachunek bankowy w kraju albo za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa wojskowego lub placówki zagranicznej.
7.
Do ustalania i wypłacania należności zagranicznej stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 3 i § 6 ust. 2-4.

Należności pieniężne żołnierzy zawodowych skierowanych do polskich kontyngentów wojskowych w operacjach wojskowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych oraz do kwater głównych, dowództw i sztabów tych operacji

§  15. 29
Żołnierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 3, przysługują:
1)
jednorazowa należność pieniężna,
2)
należność zagraniczna,
3)
dodatek wojenny,
4) 30
(uchylony),
5)
należności pieniężne z tytułu podróży służbowej odbywanej poza miejscowością, w której pełni służbę.
§  16.
1.
Jednorazowa należność pieniężna, o której mowa w § 15 pkt 1, przysługuje w wysokości miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, nie objętego obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, w stopniu wojskowym plutonowego, z wysługą do dwóch lat, na stanowisku służbowym zaszeregowanym do grupy uposażenia U-32.
2.
Jednorazową należność pieniężną wypłaca się w złotych, po wydaniu decyzji o skierowaniu do pełnienia służby poza granicami państwa.
3.
Jednorazowa należność pieniężna podlega zwrotowi, jeżeli decyzja o skierowaniu do pełnienia służby poza granicami państwa została uchylona przed dniem wyjazdu z kraju z powodu prawomocnego ukarania żołnierza za przewinienie dyscyplinarne albo ukarania za wykroczenie lub skazania za przestępstwo, w tym skarbowe, albo też zawieszenia w czynnościach służbowych, jak również na wniosek żołnierza.
4.
Jednorazową należność pieniężną wypłaca jednostka wojskowa, w której żołnierz przygotowuje się do pełnienia służby poza granicami państwa.
5. 31
W sytuacji wyjątkowej, bezpośrednio przed wyjazdem żołnierza do polskiego kontyngentu wojskowego, gdy nie została jeszcze wydana decyzja o wyznaczeniu żołnierza do pełnienia służby poza granicami państwa, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz przygotowuje się do pełnienia służby poza granicami państwa, może zezwolić na wypłacenie zaliczki na poczet przysługującej jednorazowej należności pieniężnej. Zaliczka powinna być rozliczona w ciągu miesiąca od dnia jej wypłacenia.
§  17.
1.
Grupy i stawki miesięcznych należności zagranicznych żołnierzy określa tabela stanowiąca załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 32
Stanowiska służbowe żołnierzy, o których mowa w § 1 pkt 3, o stopniu etatowym:
1) 33
nie niższym niż generała brygady - zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej Ia do grupy Ic,
2)
pułkownika - zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej IIa do grupy IIc,
3)
podpułkownika - zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej IIIa do grupy IIIc,
4)
majora - zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej IVa do grupy IVc,
5)
kapitana - zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej Va do grupy Vc,
6)
porucznika - zaszeregowuje się do grupy należności zagranicznej VIa lub do grupy VIb,
7)
podporucznika - zaszeregowuje się do grupy należności zagranicznej VIIa lub do grupy VIIb,
8)
chorążego - zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej VIIIa do grupy VIIIc,
9)
podoficera zawodowego - zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej IXa do grupy IXd.
3.
Zaszeregowania poszczególnych stanowisk służbowych do określonej grupy należności zagranicznej dokonuje się w etacie polskiego kontyngentu wojskowego lub polskiej jednostki wojskowej, ustalanego przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie odrębnych przepisów.
4. 34
W przypadku wystąpienia warunków szczególnego zagrożenia Minister Obrony Narodowej może zwiększyć żołnierzom, o których mowa w § 1 pkt 3, stawkę należności zagranicznej od 100 do 300 dolarów amerykańskich miesięcznie.
5. 35
Należność zagraniczna przysługuje żołnierzowi od dnia przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do dnia jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju.
6. 36
Należność zagraniczną wypłaca się miesięcznie z dołu, do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należność przysługuje.
7. 37
Bezpośrednio po przybyciu polskiego kontyngentu wojskowego lub polskiej jednostki wojskowej do rejonu działania, ich dowódca może zezwolić na wypłacenie zaliczki na poczet przysługującej należności zagranicznej.
8. 38
Do ustalania i wypłacania należności zagranicznej stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 3 i § 6 ust. 2-4.
9. 39
(uchylony).
§  18.
1.
Żołnierzowi biorącemu udział w rozminowywaniu terenu albo zbieraniu, przechowywaniu lub niszczeniu amunicji i materiałów wybuchowych zwiększa się stawki należności zagranicznej, o której mowa w § 17 ust. 1, od 5 do 10 dolarów amerykańskich za każdy dzień wykonywania tych prac.
2.
Wysokość zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, ustala dowódca polskiego kontyngentu wojskowego lub polskiej jednostki wojskowej, w zależności od uciążliwości wykonywanych prac, stopnia ponoszonego ryzyka i zakresu odpowiedzialności.
§  19.
1.
Dodatek wojenny, o którym mowa w § 15 pkt 3, przysługuje w razie przebywania w strefie działań wojennych.
2.
Stawka dodatku wojennego wynosi 1% stawki należności zagranicznej, ustalonej dla grupy IXd, o której mowa w § 17 ust. 1, za każdy dzień pobytu w strefie działań wojennych.
3.
Minister właściwy do spraw zagranicznych, w drodze obwieszczenia, określa strefy działań wojennych oraz dzień rozpoczęcia i zakończenia w nich działań wojennych.
4. 40
Dodatek wojenny wypłaca się miesięcznie z dołu, do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz spełnił warunki do jego otrzymania. Do ustalania i wypłacania dodatku wojennego przepisy § 6 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
§  20. 41
Uposażenie i inne należności pieniężne, określone w rozporządzeniu, są finansowane ze środków dysponenta właściwego ze względu na podległość jednostki organizacyjnej poza granicami państwa, w której żołnierz zawodowy pełni służbę.
§  21. 42
(uchylony).
§  22. 43
 
1.
Z tytułu odbywania podróży służbowej, o której mowa w § 15 pkt 5, żołnierzowi przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów, płatne w walutach obcych, w wysokości i na zasadach określonych w § 12, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Należności, o których mowa w ust. 1, nie przysługują, jeżeli:
1)
żołnierz ma prawo do tego samego rodzaju należności na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w ramach danej misji specjalnej,
2)
podróż odbywa się w rejonie działania misji specjalnej w ramach wykonywania zadań mandatowych wynikających z zajmowanego stanowiska służbowego, nawet jeżeli byłoby to połączone z przekroczeniem granicy państwa, na którego terytorium żołnierz pełni służbę poza granicami państwa.
3.
W przypadku odbywania podróży służbowych na obszarze obejmującym rejon działania danej misji specjalnej dieta wynosi 25% stawki diety ustalonej dla państwa, w którym żołnierz pełni służbę poza granicami państwa, nawet jeżeli byłoby to połączone z przekroczeniem granicy tego państwa; jeżeli podróż trwa krócej niż 12 godzin, dieta nie przysługuje.

Należności pieniężne żołnierzy zawodowych uczestniczących w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych i antyterrorystycznych, skierowanych na szkolenie i ćwiczenia wojskowe oraz uczestniczących w przedsięwzięciach reprezentacyjnych

§  23. 44
Przez cały czas wykonywania przez żołnierza, o którym mowa w § 1 pkt 4-6, zadań służbowych poza granicami państwa przysługują mu diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów i noclegów, płatne w walutach obcych, na zasadach określonych w przepisach w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe, z tym że w przypadku żołnierzy wykonujących zadania na jednostkach pływających Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej należności te przysługują wyłącznie za czas pobytu w porcie zagranicznym.

Przepisy końcowe

§  24.
Uposażenie i inne należności pieniężne otrzymywane przez:
1) 45
żołnierzy niezawodowych wykonujących zadania, o których mowa w § 1 pkt 4-6,
2)
żołnierzy skierowanych do akademii i szkół oraz na kursy za granicę

- określają odrębne przepisy.

§  24a. 46
Do należności zagranicznych, o których mowa w § 3 pkt 1, § 13 pkt 2 i § 15 pkt 2, stosuje się przepisy art. 39 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy.
§  25.
W sprawach dotyczących uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzy, o których mowa w § 1, nie uregulowanych w rozporządzeniu, stosuje się przepisy obowiązujące wobec żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w kraju.
§  25a. 47
Do finansowania uposażeń i innych należności pieniężnych, o których mowa w § 25, otrzymywanych przez żołnierza, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, stosuje się przepisy dotyczące żołnierzy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.
§  26.
1.
Uprawnienie do zachowania uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących w kraju oraz stawki dodatków i innych należności pieniężnych określone w rozporządzeniu przysługują żołnierzom wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, od dnia 1 lipca 2000 r.
2.
Minister Obrony Narodowej, do dnia 31 grudnia 2000 r., dostosuje etaty polskich kontyngentów wojskowych i polskich jednostek wojskowych do tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia. Do czasu dokonania zmian w etatach, żołnierzowi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, przysługuje należność zagraniczna w wysokości kwoty dodatku zagranicznego ostatnio otrzymanej na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.
3.
Jeżeli na podstawie przepisów rozporządzenia przysługuje należność zagraniczna w stawce miesięcznej niższej niż miesięczna stawka dodatku zagranicznego otrzymywanego na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów - żołnierz, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, otrzymuje należność zagraniczną w wysokości ostatnio otrzymywanej kwoty dodatku zagranicznego, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.
Uprawnienia, o których mowa w ust. 3, stosuje się do czasu, gdy stawka miesięczna należności zagranicznej nie będzie wyższa niż dotychczas otrzymywany dodatek zagraniczny, jednak nie dłużej niż do zakończenia zadeklarowanego okresu pełnienia służby na ostatnio zajmowanym stanowisku.
§  27.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  48 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  49 TABELA GRUP I STAWEK MIESIĘCZNYCH NALEŻNOŚCI ZAGRANICZNYCH

Grupa należności zagranicznejStawka należności zagranicznej w USD
Ia3.000
b2.700
c2.500
IIa2.000
b1.900
c1.850
IIIa1.800
b1.700
c1.650
IVa1.600
b1.500
c1.450
Va1.400
b1.300
c1.250
VIa1.200
b1.100
VIIa1.050
b 950
VIIIa 950
b 900
c 850
IXa 850
b 800
c 750
d 700
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
2 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 stycznia 2003 r.
3 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
4 Tytuł rozdziału 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
5 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.86.791) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2003 r.
6 § 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
7 § 3 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
8 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
9 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.75.702) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.
10 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
11 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
12 § 7 uchylony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
13 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
14 § 8 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
15 § 9 uchylony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
16 § 10 uchylony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
17 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
18 § 11 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
19 § 11 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
20 § 11 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
21 § 11 ust. 6 uchylony przez § 1 pkt 8 lit. c) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
22 § 11 ust. 7 uchylony przez § 1 pkt 8 lit. c) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
23 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
24 Tytuł rozdziału 3 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
25 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
26 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
27 § 14 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 listopada 2003 r. (Dz.U.03.204.1979) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2003 r.
28 § 14a dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
29 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.86.791) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2003 r.
30 § 15 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
31 § 16 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 listopada 2003 r. (Dz.U.03.204.1979) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2003 r.
32 § 17 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.86.791) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2003 r.
33 § 17 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 18 listopada 2003 r. (Dz.U.03.204.1979) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2003 r.
34 § 17 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.148.1647) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.86.791) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2003 r.

35 § 17 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. a) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
36 § 17 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. a) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
37 § 17 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. a) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
38 § 17 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. a) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
39 § 17 ust. 9 uchylony przez § 1 pkt 14 lit. b) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
40 § 19 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
41 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
42 § 21 uchylony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
43 § 22 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
44 § 23:

- zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 18 listopada 2003 r. (Dz.U.03.204.1979) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2003 r.

45 § 24 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.86.791) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2003 r.
46 § 24a dodany przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
47 § 25a dodany przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
48 Załącznik nr 1 uchylony przez § 1 pkt 21 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
49 Załącznik Nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 18 listopada 2003 r. (Dz.U.03.204.1979) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2003 r.