Rozdział 5 - Należności pieniężne żołnierzy zawodowych uczestniczących w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych i antyterrorystycznych, skierowanych na szkolenie i ćwiczenia wojskowe oraz uczestniczących w przedsięwzięciach reprezentacyjnych - Uposażenie i inne należności pieniężne otrzymywane przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.115.1198

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.

Rozdział  5

Należności pieniężne żołnierzy zawodowych uczestniczących w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych i antyterrorystycznych, skierowanych na szkolenie i ćwiczenia wojskowe oraz uczestniczących w przedsięwzięciach reprezentacyjnych

§  23. 44
Przez cały czas wykonywania przez żołnierza, o którym mowa w § 1 pkt 4-6, zadań służbowych poza granicami państwa przysługują mu diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów i noclegów, płatne w walutach obcych, na zasadach określonych w przepisach w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe, z tym że w przypadku żołnierzy wykonujących zadania na jednostkach pływających Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej należności te przysługują wyłącznie za czas pobytu w porcie zagranicznym.
44 § 23:

- zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 18 listopada 2003 r. (Dz.U.03.204.1979) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2003 r.