Rozdział 6 - Przepisy końcowe - Uposażenie i inne należności pieniężne otrzymywane przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.115.1198

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.

Rozdział  6

Przepisy końcowe

§  24.
Uposażenie i inne należności pieniężne otrzymywane przez:
1) 45
żołnierzy niezawodowych wykonujących zadania, o których mowa w § 1 pkt 4-6,
2)
żołnierzy skierowanych do akademii i szkół oraz na kursy za granicę

- określają odrębne przepisy.

§  24a. 46
Do należności zagranicznych, o których mowa w § 3 pkt 1, § 13 pkt 2 i § 15 pkt 2, stosuje się przepisy art. 39 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy.
§  25.
W sprawach dotyczących uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzy, o których mowa w § 1, nie uregulowanych w rozporządzeniu, stosuje się przepisy obowiązujące wobec żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w kraju.
§  25a. 47
Do finansowania uposażeń i innych należności pieniężnych, o których mowa w § 25, otrzymywanych przez żołnierza, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, stosuje się przepisy dotyczące żołnierzy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.
§  26.
1.
Uprawnienie do zachowania uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących w kraju oraz stawki dodatków i innych należności pieniężnych określone w rozporządzeniu przysługują żołnierzom wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, od dnia 1 lipca 2000 r.
2.
Minister Obrony Narodowej, do dnia 31 grudnia 2000 r., dostosuje etaty polskich kontyngentów wojskowych i polskich jednostek wojskowych do tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia. Do czasu dokonania zmian w etatach, żołnierzowi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, przysługuje należność zagraniczna w wysokości kwoty dodatku zagranicznego ostatnio otrzymanej na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.
3.
Jeżeli na podstawie przepisów rozporządzenia przysługuje należność zagraniczna w stawce miesięcznej niższej niż miesięczna stawka dodatku zagranicznego otrzymywanego na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów - żołnierz, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, otrzymuje należność zagraniczną w wysokości ostatnio otrzymywanej kwoty dodatku zagranicznego, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.
Uprawnienia, o których mowa w ust. 3, stosuje się do czasu, gdy stawka miesięczna należności zagranicznej nie będzie wyższa niż dotychczas otrzymywany dodatek zagraniczny, jednak nie dłużej niż do zakończenia zadeklarowanego okresu pełnienia służby na ostatnio zajmowanym stanowisku.
§  27.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
45 § 24 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.86.791) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2003 r.
46 § 24a dodany przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
47 § 25a dodany przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.