Rozdział 4 - Należności pieniężne żołnierzy zawodowych skierowanych do polskich kontyngentów wojskowych w operacjach wojskowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych oraz do kwater głównych, dowództw i sztabów tych operacji - Uposażenie i inne należności pieniężne otrzymywane przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.115.1198

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.

Rozdział  4

Należności pieniężne żołnierzy zawodowych skierowanych do polskich kontyngentów wojskowych w operacjach wojskowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych oraz do kwater głównych, dowództw i sztabów tych operacji

§  15. 29
Żołnierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 3, przysługują:
1)
jednorazowa należność pieniężna,
2)
należność zagraniczna,
3)
dodatek wojenny,
4) 30
(uchylony),
5)
należności pieniężne z tytułu podróży służbowej odbywanej poza miejscowością, w której pełni służbę.
§  16.
1.
Jednorazowa należność pieniężna, o której mowa w § 15 pkt 1, przysługuje w wysokości miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, nie objętego obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, w stopniu wojskowym plutonowego, z wysługą do dwóch lat, na stanowisku służbowym zaszeregowanym do grupy uposażenia U-32.
2.
Jednorazową należność pieniężną wypłaca się w złotych, po wydaniu decyzji o skierowaniu do pełnienia służby poza granicami państwa.
3.
Jednorazowa należność pieniężna podlega zwrotowi, jeżeli decyzja o skierowaniu do pełnienia służby poza granicami państwa została uchylona przed dniem wyjazdu z kraju z powodu prawomocnego ukarania żołnierza za przewinienie dyscyplinarne albo ukarania za wykroczenie lub skazania za przestępstwo, w tym skarbowe, albo też zawieszenia w czynnościach służbowych, jak również na wniosek żołnierza.
4.
Jednorazową należność pieniężną wypłaca jednostka wojskowa, w której żołnierz przygotowuje się do pełnienia służby poza granicami państwa.
5. 31
W sytuacji wyjątkowej, bezpośrednio przed wyjazdem żołnierza do polskiego kontyngentu wojskowego, gdy nie została jeszcze wydana decyzja o wyznaczeniu żołnierza do pełnienia służby poza granicami państwa, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz przygotowuje się do pełnienia służby poza granicami państwa, może zezwolić na wypłacenie zaliczki na poczet przysługującej jednorazowej należności pieniężnej. Zaliczka powinna być rozliczona w ciągu miesiąca od dnia jej wypłacenia.
§  17.
1.
Grupy i stawki miesięcznych należności zagranicznych żołnierzy określa tabela stanowiąca załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 32
Stanowiska służbowe żołnierzy, o których mowa w § 1 pkt 3, o stopniu etatowym:
1) 33
nie niższym niż generała brygady - zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej Ia do grupy Ic,
2)
pułkownika - zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej IIa do grupy IIc,
3)
podpułkownika - zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej IIIa do grupy IIIc,
4)
majora - zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej IVa do grupy IVc,
5)
kapitana - zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej Va do grupy Vc,
6)
porucznika - zaszeregowuje się do grupy należności zagranicznej VIa lub do grupy VIb,
7)
podporucznika - zaszeregowuje się do grupy należności zagranicznej VIIa lub do grupy VIIb,
8)
chorążego - zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej VIIIa do grupy VIIIc,
9)
podoficera zawodowego - zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej IXa do grupy IXd.
3.
Zaszeregowania poszczególnych stanowisk służbowych do określonej grupy należności zagranicznej dokonuje się w etacie polskiego kontyngentu wojskowego lub polskiej jednostki wojskowej, ustalanego przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie odrębnych przepisów.
4. 34
W przypadku wystąpienia warunków szczególnego zagrożenia Minister Obrony Narodowej może zwiększyć żołnierzom, o których mowa w § 1 pkt 3, stawkę należności zagranicznej od 100 do 300 dolarów amerykańskich miesięcznie.
5. 35
Należność zagraniczna przysługuje żołnierzowi od dnia przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do dnia jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju.
6. 36
Należność zagraniczną wypłaca się miesięcznie z dołu, do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należność przysługuje.
7. 37
Bezpośrednio po przybyciu polskiego kontyngentu wojskowego lub polskiej jednostki wojskowej do rejonu działania, ich dowódca może zezwolić na wypłacenie zaliczki na poczet przysługującej należności zagranicznej.
8. 38
Do ustalania i wypłacania należności zagranicznej stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 3 i § 6 ust. 2-4.
9. 39
(uchylony).
§  18.
1.
Żołnierzowi biorącemu udział w rozminowywaniu terenu albo zbieraniu, przechowywaniu lub niszczeniu amunicji i materiałów wybuchowych zwiększa się stawki należności zagranicznej, o której mowa w § 17 ust. 1, od 5 do 10 dolarów amerykańskich za każdy dzień wykonywania tych prac.
2.
Wysokość zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, ustala dowódca polskiego kontyngentu wojskowego lub polskiej jednostki wojskowej, w zależności od uciążliwości wykonywanych prac, stopnia ponoszonego ryzyka i zakresu odpowiedzialności.
§  19.
1.
Dodatek wojenny, o którym mowa w § 15 pkt 3, przysługuje w razie przebywania w strefie działań wojennych.
2.
Stawka dodatku wojennego wynosi 1% stawki należności zagranicznej, ustalonej dla grupy IXd, o której mowa w § 17 ust. 1, za każdy dzień pobytu w strefie działań wojennych.
3.
Minister właściwy do spraw zagranicznych, w drodze obwieszczenia, określa strefy działań wojennych oraz dzień rozpoczęcia i zakończenia w nich działań wojennych.
4. 40
Dodatek wojenny wypłaca się miesięcznie z dołu, do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz spełnił warunki do jego otrzymania. Do ustalania i wypłacania dodatku wojennego przepisy § 6 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
§  20. 41
Uposażenie i inne należności pieniężne, określone w rozporządzeniu, są finansowane ze środków dysponenta właściwego ze względu na podległość jednostki organizacyjnej poza granicami państwa, w której żołnierz zawodowy pełni służbę.
§  21. 42
(uchylony).
§  22. 43
 
1.
Z tytułu odbywania podróży służbowej, o której mowa w § 15 pkt 5, żołnierzowi przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów, płatne w walutach obcych, w wysokości i na zasadach określonych w § 12, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Należności, o których mowa w ust. 1, nie przysługują, jeżeli:
1)
żołnierz ma prawo do tego samego rodzaju należności na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w ramach danej misji specjalnej,
2)
podróż odbywa się w rejonie działania misji specjalnej w ramach wykonywania zadań mandatowych wynikających z zajmowanego stanowiska służbowego, nawet jeżeli byłoby to połączone z przekroczeniem granicy państwa, na którego terytorium żołnierz pełni służbę poza granicami państwa.
3.
W przypadku odbywania podróży służbowych na obszarze obejmującym rejon działania danej misji specjalnej dieta wynosi 25% stawki diety ustalonej dla państwa, w którym żołnierz pełni służbę poza granicami państwa, nawet jeżeli byłoby to połączone z przekroczeniem granicy tego państwa; jeżeli podróż trwa krócej niż 12 godzin, dieta nie przysługuje.
29 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.86.791) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2003 r.
30 § 15 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
31 § 16 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 listopada 2003 r. (Dz.U.03.204.1979) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2003 r.
32 § 17 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.86.791) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2003 r.
33 § 17 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 18 listopada 2003 r. (Dz.U.03.204.1979) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2003 r.
34 § 17 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.148.1647) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.86.791) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2003 r.

35 § 17 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. a) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
36 § 17 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. a) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
37 § 17 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. a) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
38 § 17 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. a) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
39 § 17 ust. 9 uchylony przez § 1 pkt 14 lit. b) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
40 § 19 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
41 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
42 § 21 uchylony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
43 § 22 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.