Zm.: decyzja w sprawie zwiększenia należności zagranicznej i dodatku zagranicznego, otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2003.9.111

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 czerwca 2003 r.

DECYZJA Nr 168/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 czerwca 2003 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zwiększenia należności zagranicznej i dodatku zagranicznego, otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

Generalny Zarząd Operacyjny - P3

Na podstawie § 17 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1198, z 2001 r. Nr 148, poz. 1647 oraz z 2002 r. Nr 239, poz. 2042) oraz § 6 ust. 2a i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. U. Nr 110, poz. 1257 oraz z 2002 r. Nr 31, poz. 282), ustalam:

1.
W decyzji Nr 79/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zwiększenia należności zagranicznej i dodatku zagranicznego, otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 56) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 1:
a)
w ppkt 2 po wyrazach "Oceanie Indyjskim" dodaje się średnik,
b)
po ppkt 2 dodaje się ppkt 3 w brzmieniu:

"3) Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku";

2)
w pkt 2:
a)
w ppkt 2 po wyrazach "Oceanie Indyjskim" dodaje się średnik,
b)
po ppkt 2 dodaje się ppkt 3 w brzmieniu:

"3) Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku".

2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 10 czerwca 2003 r.