Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Uposażenie i inne należności pieniężne otrzymywane przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.115.1198

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 1
 
1.
Rozporządzenie określa uposażenie i inne należności pieniężne otrzymywane przez wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa:
1) 2
żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe:
a)
w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy organizacjach międzynarodowych oraz przy międzynarodowych strukturach wojskowych,
b)
w organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych,
c)
w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "placówkami zagranicznymi",
2)
żołnierzy skierowanych w charakterze obserwatorów wojskowych lub osób posiadających status obserwatora wojskowego do misji specjalnych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
3)
żołnierzy skierowanych do polskich kontyngentów wojskowych wydzielonych z Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do operacji wojskowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych oraz do kwater głównych, dowództw i sztabów tych operacji,
4)
żołnierzy uczestniczących w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych i antyterrorystycznych,
5)
żołnierzy skierowanych na szkolenia i ćwiczenia wojskowe,
6)
żołnierzy uczestniczących w przedsięwzięciach reprezentacyjnych.
§  2. 3
 
1.
W czasie pełnienia służby poza granicami państwa żołnierzowi przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, uposażenie i inne należności pieniężne z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej.
2.
Żołnierzowi nie przysługują należności z tytułu przeniesienia służbowego, określone w przepisach w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe.
3.
Żołnierz, o którym mowa w § 1 pkt 2-6, przez cały czas pełnienia służby poza granicami państwa otrzymuje uposażenie zasadnicze w wysokości przysługującej mu z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na wysokość tego uposażenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
2 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 stycznia 2003 r.
3 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.