Rozdział 2 - Należności pieniężne żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w polskich przedstawicielstwach wojskowych, w organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych oraz w placówkach zagranicznych 4 - Uposażenie i inne należności pieniężne otrzymywane przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.115.1198

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.

Rozdział  2

Należności pieniężne żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w polskich przedstawicielstwach wojskowych, w organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych oraz w placówkach zagranicznych 4

§  3. 5
Żołnierz, o którym mowa w § 1 pkt 1, otrzymuje:
1)
należność zagraniczną,
2)
dodatek wojenny,
3) 6
(uchylony),
4) 7
(uchylony),
5)
zasiłek adaptacyjny,
6)
należności pieniężne z tytułu podróży służbowej odbywanej poza miejscowością, w której pełni służbę.
§  4. 8
 
1. 9
Żołnierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 1, przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, należność zagraniczna, w wysokości określonej przy zastosowaniu następujących mnożników:
1)
do 6,9 - zajmującemu stanowisko służbowe o stopniu etatowym nie niższym niż generała brygady (kontradmirała) albo stanowisko służbowe attaché obrony, doradcy do spraw obronnych lub starszego doradcy wojskowego w placówce zagranicznej,
2)
do 6,5 - zajmującemu stanowisko służbowe przedstawiciela wojskowego o stopniu etatowym niższym niż generała brygady (kontradmirała) albo stanowisko służbowe szefa zespołu łącznikowego lub zastępcy attaché obrony,
3)
do 6,0 - zajmującemu inne niż wymienione w pkt 1 i 2 stanowisko służbowe przewidziane dla oficera starszego,
4)
do 5,4 - zajmującemu stanowisko służbowe przewidziane dla oficera młodszego,
5)
do 5,0 - zajmującemu inne niż wymienione w pkt 1-4 stanowisko służbowe

- stawki dodatku zagranicznego bazowego ustalonego dla państwa, w którym żołnierz pełni służbę, na podstawie przepisów dotyczących dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej, wydanych na podstawie art. 30 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403), zwanej dalej "kwotą bazową".

2.
Żołnierzowi pełniącemu służbę w placówce zagranicznej stawkę należności zagranicznej, wynikającą z ust. 1, podwyższa się o 20% kwoty bazowej.
3.
Mnożnik należności zagranicznej, o którym mowa w ust. 1:
1)
żołnierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b, ustala szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach wyznaczania żołnierzy do służby poza granicami państwa,
2)
żołnierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, ustala Minister Obrony Narodowej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, z uwzględnieniem rangi wynikającej ze stopnia wojskowego.
§  5. 10
 
1.
Należność zagraniczna, o której mowa w § 4, przysługuje żołnierzowi od dnia objęcia stanowiska służbowego poza granicami państwa do dnia zwolnienia z tego stanowiska.
2.
Należność zagraniczną za jeden dzień oblicza się w wysokości 1/30 części jej miesięcznej stawki.
3.
W razie odwołania żołnierza ze stanowiska służbowego w miesiącu, za który wypłacono mu należność zagraniczną, oraz w razie zgonu żołnierza należność wypłacona za ten miesiąc nie podlega zwrotowi.
§  6. 11
 
1.
Wypłaty należności zagranicznej dokonuje się miesięcznie z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który należność przysługuje.
2.
Należność zagraniczna jest wypłacana na pisemny wniosek żołnierza:
1)
w złotych - na wskazany rachunek bankowy w kraju, albo
2)
w walucie kwoty bazowej ustalonej dla państwa, w którym żołnierz pełni służbę, lub w walucie tego państwa - gotówką, w polskim przedstawicielstwie wojskowym lub placówce zagranicznej poza granicami kraju.
3.
Na pisemny wniosek żołnierza należność zagraniczna może być przekazywana w walucie określonej w ust. 2 pkt 2 również na rachunek w banku w kraju lub poza granicami kraju. W takim przypadku koszty opłat bankowych ponosi żołnierz.
4.
W przypadku gdy należność zagraniczna jest wypłacana w innej walucie niż kwota bazowa ustalona dla państwa, w którym żołnierz pełni służbę, wysokość należności ustala się według średniego kursu tej waluty w Narodowym Banku Polskim, obowiązującego w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który należność przysługuje.
§  7. 12
(uchylony).
§  8.
1.
Dodatek wojenny, o którym mowa w § 3 pkt 2, przysługuje w razie przebywania w strefie działań wojennych.
2. 13
Stawka dodatku wojennego wynosi 1% stawki należności zagranicznej, ustalonej dla grupy IXd, o której mowa w § 17 ust. 1, za każdy dzień pobytu w strefie działań wojennych.
3.
Minister właściwy do spraw zagranicznych, w drodze obwieszczenia, ustala strefy działań wojennych oraz dzień rozpoczęcia i zakończenia w nich działań wojennych.
4. 14
Dodatek wojenny wypłaca się miesięcznie z dołu, do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz spełnił warunki do jego otrzymania. Do ustalania i wypłacania dodatku wojennego przepisy § 6 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
§  9. 15
(uchylony).
§  10. 16
(uchylony).
§  11.
1. 17
Zasiłek adaptacyjny, o którym mowa w § 3 pkt 5, wypłaca się żołnierzowi wyznaczonemu po raz pierwszy na stanowisko służbowe w polskim przedstawicielstwie wojskowym, organizacji międzynarodowej, międzynarodowej strukturze wojskowej lub jednostce organizacyjnej, o których mowa w § 1 pkt 1, albo przenoszonemu na takie stanowisko służbowe w innym państwie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Żołnierzowi przeniesionemu na stanowisko służbowe w innym państwie w okresie 2 lat od wyznaczenia do pełnienia służby na dotychczasowym stanowisku poza granicami państwa zasiłek adaptacyjny nie przysługuje.
3. 18
Zasiłek adaptacyjny wynosi 260% kwoty bazowej.
4. 19
Zasiłek adaptacyjny wypłaca się niezwłocznie po objęciu stanowiska służbowego poza granicami państwa. Do wypłacania zasiłku adaptacyjnego przepisy § 6 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio, z tym że do ustalenia wysokości zasiłku adaptacyjnego stosuje się średnie kursy walut obowiązujące w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, w którym zasiłek jest wypłacany.
5. 20
Na pisemny wniosek żołnierza zasiłek adaptacyjny może być wypłacony również bezpośrednio przed wyjazdem z kraju. W takim przypadku zasiłek jest wypłacany gotówką, w złotych, przez jednostkę organizacyjną finansującą pełnienie służby za granicą.
6. 21
(uchylony).
7. 22
(uchylony).
§  12. 23
 
1.
W razie odbywania podróży służbowej, o której mowa w § 3 pkt 6, żołnierzowi przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów, płatne w walutach obcych, na zasadach określonych dla zagranicznych podróży służbowych w przepisach w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe, z zastrzeżeniem ust. 2-5.
2.
W przypadku odbywania podróży służbowej na terytorium państwa, w którym żołnierz pełni służbę, dieta wynosi 25% stawki diety ustalonej dla tego państwa; jeżeli podróż trwa krócej niż 12 godzin, dieta nie przysługuje.
3.
W przypadku odbywania podróży służbowej poza granicami państwa, w którym żołnierz pełni służbę, dieta wynosi 50% stawki diety ustalonej dla państwa stanowiącego cel podróży.
4.
Za czas podróży służbowej odbywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 1, przysługują zwrot kosztów przejazdów i noclegów lub ryczałty za nocleg, ustalone na zasadach dotyczących żołnierzy odbywających krajowe podróże służbowe w przepisach o należnościach żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe.
5.
Zwrot kosztów przejazdów nie przysługuje żołnierzowi otrzymującemu, na podstawie przepisów o pełnieniu służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa, ryczałt z tytułu używania do celów służbowych samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru będącego w jego posiadaniu, w razie odbywania przez żołnierza podróży służbowej poza miejscowością pełnienia służby na odległości do 100 km w obie strony łącznie.
4 Tytuł rozdziału 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
5 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.86.791) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2003 r.
6 § 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
7 § 3 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
8 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
9 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.75.702) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.
10 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
11 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
12 § 7 uchylony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
13 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
14 § 8 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
15 § 9 uchylony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
16 § 10 uchylony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
17 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
18 § 11 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
19 § 11 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
20 § 11 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
21 § 11 ust. 6 uchylony przez § 1 pkt 8 lit. c) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
22 § 11 ust. 7 uchylony przez § 1 pkt 8 lit. c) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
23 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.