Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.75.702

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 kwietnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1198, z późn. zm.2)) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Żołnierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 1, przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, należność zagraniczna, w wysokości określonej przy zastosowaniu następujących mnożników:

1) do 6,9 - zajmującemu stanowisko służbowe o stopniu etatowym nie niższym niż generała brygady (kontradmirała) albo stanowisko służbowe attaché obrony, doradcy do spraw obronnych lub starszego doradcy wojskowego w placówce zagranicznej,

2) do 6,5 - zajmującemu stanowisko służbowe przedstawiciela wojskowego o stopniu etatowym niższym niż generała brygady (kontradmirała) albo stanowisko służbowe szefa zespołu łącznikowego lub zastępcy attaché obrony,

3) do 6,0 - zajmującemu inne niż wymienione w pkt 1 i 2 stanowisko służbowe przewidziane dla oficera starszego,

4) do 5,4 - zajmującemu stanowisko służbowe przewidziane dla oficera młodszego,

5) do 5,0 - zajmującemu inne niż wymienione w pkt 1-4 stanowisko służbowe

- stawki dodatku zagranicznego bazowego ustalonego dla państwa, w którym żołnierz pełni służbę, na podstawie przepisów dotyczących dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej, wydanych na podstawie art. 30 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403), zwanej dalej "kwotą bazową".".

Żołnierzowi otrzymującemu w dniu wejścia w życie rozporządzenia zwiększenie należności zagranicznej do czasu spełniania dotychczasowych warunków uzasadniających wypłatę walutowego dodatku rodzinnego i pielęgnacyjnego kwotę tego zwiększenia podwyższa się od dnia 1 stycznia 2004 r. o 66 %.
Mnożniki określone w rozporządzeniu stosuje się do celów ustalania należności zagranicznych przysługujących żołnierzom od dnia 1 stycznia 2004 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 148, poz. 1647, z 2002 r. Nr 239, poz. 2042 oraz z 2003 r. Nr 12, poz. 126, Nr 86, poz. 791 i Nr 204, poz. 1979.