Rozdział 3 - Należności pieniężne żołnierzy skierowanych w charakterze obserwatorów wojskowych lub osób posiadających status obserwatora wojskowego do misji specjalnych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych 24 - Uposażenie i inne należności pieniężne otrzymywane przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.115.1198

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.

Rozdział  3

Należności pieniężne żołnierzy skierowanych w charakterze obserwatorów wojskowych lub osób posiadających status obserwatora wojskowego do misji specjalnych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych 24

§  13. 25
Żołnierz, o którym mowa w § 1 pkt 2, otrzymuje:
1)
jednorazową należność pieniężną,
2)
należność zagraniczną.
§  14. 26
 
1.
Żołnierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 2, przysługuje jednorazowa należność pieniężna w wysokości miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, nieobjętego obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, w stopniu wojskowym plutonowego, z wysługą do dwóch lat, na stanowisku służbowym zaszeregowanym do grupy uposażenia U-32.
2.
Jednorazową należność pieniężną wypłaca się w złotych po wydaniu decyzji o wyznaczeniu do pełnienia służby poza granicami państwa.
3.
Jednorazowa należność pieniężna podlega zwrotowi, jeżeli decyzja o wyznaczeniu do pełnienia służby poza granicami państwa została uchylona przed dniem wyjazdu z kraju z powodu prawomocnego ukarania żołnierza za przewinienie dyscyplinarne albo ukarania za wykroczenie lub skazania za przestępstwo, w tym skarbowe, albo zawieszenia w czynnościach służbowych, albo też na wniosek żołnierza.
4.
Jednorazową należność pieniężną wypłaca jednostka wojskowa, w której żołnierz przygotowuje się do pełnienia służby poza granicami państwa.
5. 27
W sytuacji wyjątkowej, bezpośrednio przed wyjazdem żołnierza do misji specjalnej organizacji międzynarodowej i sił wielonarodowych, gdy nie została jeszcze wydana decyzja o wyznaczeniu żołnierza do pełnienia służby poza granicami państwa, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz przygotowuje się do pełnienia służby poza granicami państwa, może zezwolić na wypłacenie zaliczki na poczet przysługującej jednorazowej należności pieniężnej. Zaliczka powinna być rozliczona w ciągu miesiąca od dnia jej wypłacenia.
§  14a. 28
 
1.
Żołnierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 2, przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2-4, miesięczna należność zagraniczna w wysokości określonej przy zastosowaniu następujących mnożników kwoty bazowej:
1)
3,6 - oficerowi starszemu,
2)
3,3 - innemu żołnierzowi.
2.
Stawkę należności zagranicznej, wynikającą z ust. 1, zmniejsza się o kwotę środków pieniężnych wypłaconych miesięcznie żołnierzowi przez misję specjalną organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych.
3.
W przypadku gdy środki pieniężne wypłacone miesięcznie żołnierzowi przez misję specjalną organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych są wyższe od stawki należności zagranicznej, należność ta nie przysługuje.
4.
Należność zagraniczną wypłaca się na pisemny wniosek żołnierza, na podstawie decyzji dyrektora jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach wyznaczenia żołnierzy do służby poza granicami państwa.
5.
Należność zagraniczna przysługuje żołnierzowi od dnia przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do dnia jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju.
6.
Wypłata należności zagranicznej następuje miesięcznie z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, na wskazany przez żołnierza rachunek bankowy w kraju albo za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa wojskowego lub placówki zagranicznej.
7.
Do ustalania i wypłacania należności zagranicznej stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 3 i § 6 ust. 2-4.
24 Tytuł rozdziału 3 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
25 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
26 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
27 § 14 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 listopada 2003 r. (Dz.U.03.204.1979) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2003 r.
28 § 14a dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.239.2042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.